Tematické programy

Sú určené predovšetkým pre žiakov a študentov s hlbším záujmom o astronómiu a prírodné vedy, členov astronomických a prírodovedných krúžkov, ale aj ostatnú verejnosť . Väčšinou sa zaoberajú užším tematickým celkom.

Ako na nočnú oblohu?

Program podáva základné informácie o tom, ako začať pozorovať hviezdnu oblohu, aké technické prostriedky a vedomosti súk tomu potrebné. Objekty Messierovho katalógu sú najvhodnejšie na pozorovanie pre začínajúcich astronómov. Program je vhodný najmä pre členov astronomických krúžkov.

Kam sa podela planéta „X.“?

Program podáva historický pohľad na vývoj názorov o počte planét v slnečnej sústave, sprostredkúva najnovšie poznatky o objave nových telies nielen v slnečnej sústave, ale aj v iných hviezdnych sústavách. Vysvetľuje metódy objavu exoplanét a predpoklady rozvoja tejto mladej oblasti astronomického výskumu.

Kométy a kometárna astronómia

Špecializovaná prednáška o tomto zaujímavom type malých telies Slnečnej sústavy. Prezentácia popisuje fyzikálne a chemické vlastnosti komét, ich pôvod, vplyv na vývoj na Zemi. Vývoj názorov na kométy, metódy ich pozorovania, možnosti amatérskych pozorovateľov pri pozorovaní a výskume komét.

Kozmické katastrofy

Program sa zaoberá najveľkolepejšími dejmi vo vesmíre a na Zemi: Big Bang, zrážky galaxií, výbuch supernovy, zrážka Zeme s cudzím telesom, rozpad vákua. Popisuje ďalšie deje vo vesmíre, ktoré by mohli ohroziť alebo dokonca zničiť život na Zemi.

Mikro a makro vesmír

Fyzikálne zákony určujú minulosť, prítomnosť aj budúcnosť nášho vesmíru. Elementárne častice a silové interakcie medzi nimi. Ako vyzerá vesmír v mikroskopických aj makroskopických merítkach? Temná hmota, temná energia, Big Bang. Program vysvetľuje aj tieto pojmy

Nevlastná sestra Zeme

Program o planéte Venuši. Je Venuša planéta podobná našej Zemi, ako si v minulosti vedci mysleli, alebo je skutočnosť úplne iná?

Niekoľko astronomických omylov uvedených na pravú mieru

Mýliť sa je ľudské. Dokonca možno povedať, že keby nebolo omylov, nedopracovali by sme sa k niečomu užitočnému. Svoju cestu si hľadáme tak, že si vyberáme medzi správnymi a nesprávnymi alternatívami. Tie nesprávne vyberáme rovnako často, ako tie nesprávne. Podobne je tomu aj vo vede, v umení, hudbe. Preto aj hľadanie pravdy v astronómii muselo prejsť cez omyly. A stále prechádza.

Planéty a exoplanéty

Jedna z najrýchlejšie sa rozvýjajúcich oblastí súčasnej astronómie prináša nové poznatky nielen o novej skupine kozmických telies - exoplanétach, ale aj o histórii a vývoji našej Slnečnej sústavy (vznik platét, ich migrácia v priastore, vzájomné zrážky...)

Prečo svietia hviezdy?

Program popisuje historický pohľad na vývoj názorov na svetlo, jeho vlastnosti, hľadanie zdrojov energie hviezd. Vysvetľuje základné zákony optiky, základné charakteristiky hviedz, Hertzsprung - Russelov vývojový diagram, termojadrové procesy vo hviezdach, vznika zánik hviezd...

Vesmírne katastrofy

Program sa zaoberá najveľkolepejšími dejmi vo vesmíre a na Zemi: výbuch supernovy, zrážka Zeme s cudzím telesom, sopečná činnosť, zemetrasenia, tsunami, hurikány,...ktoré by mohli ohroziť alebo dokonca zničiť život na Zemi.

Zákryty a zatmenia nebeských telies

Špecializovaná prednáška pre pozorovateľov v oblasti pozičných meraní. Prináša pohľad do histórie pozorovaní v tejto oblasti, úlohu a úspešnosť Slovenska v programe, popisuje rôzne typy porozovaní, metódy získavania dát a ich spracovania.