Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Tematické programy

Nevybrali ste si z našej základnej ponuky? Tu nájdete množstvo ďalších zaujímavých programov pre rôzne vekové kategórie.

Sú určené predovšetkým pre žiakov a študentov s hlbším záujmom o astronómiu a prírodné vedy, členov astronomických a prírodovedných krúžkov, ale aj ostatnú verejnosť. Väčšinou sa zaoberajú užším tematickým celkom.

Ponuku v súčasnosti prerábame. O aktuálnej dostupnosti jednotlivých programov sa informujte na niektorom z našich pracovísk.

 

Výprava na Mesiac

Program je venovaný Mesiacu, vysvetľuje pohyby a fázy Mesiaca, odhaľuje jeho povrch, dobýjanie človekom,... Program je vhodný pre 3. a 4. ročník ZŠ

Zákryty a zatmenia nebeských telies

Špecializovaná prednáška pre pozorovateľov v oblasti pozičných meraní. Prináša pohľad do histórie pozorovaní v tejto oblasti, úlohu a úspešnosť Slovenska v programe, popisuje rôzne typy porozovaní, metódy získavania dát a ich spracovania.

Energia, vesmír, človek

Program je venovaný jednotlivým zdrojom energie a možnostiam ich využívania. Podáva historický prehľad využívania energie, objavy, vynálezy, využitie obnoviteľných zdrojov energie ako i ekologické dôsledky využívania energií pre život na Zemi. Program je určený žiakom 8. až 9. ročníka ZŠ

Gravitačná sila. Gravitačné pole

Vzdelávací program je určený pre žiakov 6. ročníka ZŠ. Na úvod si žiaci zopakujú poznatky o sile. Zavedie sa pojem gravitačnej sily a gravitačného poľa, s následným popisom spôsobu a miesta pôsobenia a kde všade ju môžeme využiť. Celý program je doplnený kratučkým historickým prehľadom objavu gravitácie.

Výskum slnečnej sústavy kozmickými sondami

Fantastický výlet do hlbín slnečnej sústavy prostredníctvom kozmických sond. Zoznámenie sa s metódami výskumu telies SS jednotlivými sondami, ich osudmi, výsledkami ich práce,.. Program je vhodný pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ.

Zem ako kozmické teleso

Program sa venuje vnútornej štruktúre, atmosfére a hydrosfére. Popisuje pohyby Zeme, jej gravitačné a magnetické pole. Poskytuje historický prehľad určovania rozmerov a vlastností planéty. Program je vhodný pre žiakov 6. – 7. ročníka.

Optické astronomické prístroje 

Program sa zaoberá fungovaním detektorov žiarenia, camerou obscurou, ľudským okom a viditeľnou časťou spektra. Popisuje astronomické ďalekohľady a ich súčasti, refraktor, reflektor a astronomická fotografiu. Program je vhodný pre žiakov 6. - 9. ročníka.

Kalendár a čas

Program zaujímavo popisuje zdanlivé pohyby Slnka, Mesiaca a hviezd ako zdroje pre historické a súčasné kalendárne systémy. Vysvetľuje tradičné kalendárne sústavy, Juliánsky kalendár a Gregoriánsky kalendár. Program je vhodný pre žiakov 7. – 9. ročníka.

Základy astrofyziky

Program sa venuje histórii pozorovaní. Ľudskému oku ako detektoru žiarenia a jeho vlastnostiam. Ďalekohľadom a ich deleniu, moderným astronomickým prístrojom, ďalekohľadom mimo atmosféry Zeme. Program je vhodný pre žiakov 7. - 8. ročníka.

Slnko a slnečná sústava

Program ponúka podrobné poznatky o súčasnom stave poznania slnečnej sústavy od Slnka a planét až po najmenšie telesá, mesiace planét, prstence planét, medziplanetárnu hmotu a kolízie Zeme s kozmickými telesami. Program je vhodný pre žiakov 8. - 9. ročníka.

Vznik Zeme a jej vývoj

Program popisuje vznik Slnka, planét, Zeme a Mesiaca. Rozoberá vývoj jej vnútornej štruktúry, geosfér a kolobeh prvkov na Zemi. Neobchádza ani exoplanéty, ich hľadanie a  možnosti života vo vesmíre. Program je vhodný pre žiakov 8. - 9. ročníka.

Meriame a vážime vesmír

Program vysvetľuje ako sme dokázali poznať rozmery a hmotnosť Zeme Slnka a planét. Ako možno zistiť fyzikálne vlastnosti hviezd a astrofyzikálnych objektov. Popisuje prístroje na meranie uhlových veličín a času. Program je vhodný pre žiakov 7. - 9. ročníka.

Hviezdy – Slnká vzdialené i blízke

Program je venovaný krásam nočného neba. Vtiahne vás do života žiarivých hviezd, zoznámi so vznikom ale i zánikom hviezd, ich veľkosťami, farbami...

Svet komét a kométy r. 2013

Program venovaný aktuálnej téme. Poskytuje základné poznatky o kométach všeobecne  ale aj o konkrétnych dvoch kométach viditeľných v roku 2013. Ozrejmuje možnosti pozorovania pre astronómov - amatérov a metódy spracovania amatérskych pozorovaní komét.

Ľudské Slnko

Program venovaný Slnku a vývoju záujmu o toto neprehliadnuteľné teleso, od stelesnenia božstva až ku zdroju energie budúcnosti.  Popisuje i naše ľudové tradície, Slnko v povestiach, rozprávkach a vo výtvarnom umení.

Cesta do vnútra Slnka

Prezentácia RNDr. Aleša Kučeru, CSc. o zdroji energie vo vnútri Slnka a hviezd, dynamike slnečného vnútra a povrchu, úlohe magnetických polí pri celkovej aktivite Slnka, indexoch aktivity a možnostiach pozorovaní Slnka zo Zeme a z družíc.

Ako na nočnú oblohu?

Program podáva základné informácie o tom, ako začať pozorovať hviezdnu oblohu, aké technické prostriedky a vedomosti súk tomu potrebné. Objekty Messierovho katalógu sú najvhodnejšie na pozorovanie pre začínajúcich astronómov. Program je vhodný najmä pre členov astronomických krúžkov.

Kam sa podela planéta „X.“?

Program podáva historický pohľad na vývoj názorov o počte planét v slnečnej sústave, sprostredkúva najnovšie poznatky o objave nových telies nielen v slnečnej sústave, ale aj v iných hviezdnych sústavách. Vysvetľuje metódy objavu exoplanét a predpoklady rozvoja tejto mladej oblasti astronomického výskumu.

Kométy a kometárna astronómia

Špecializovaná prednáška o tomto zaujímavom type malých telies Slnečnej sústavy. Prezentácia popisuje fyzikálne a chemické vlastnosti komét, ich pôvod, vplyv na vývoj na Zemi. Vývoj názorov na kométy, metódy ich pozorovania, možnosti amatérskych pozorovateľov pri pozorovaní a výskume komét.

Kozmické katastrofy

Program sa zaoberá najveľkolepejšími dejmi vo vesmíre a na Zemi: Big Bang, zrážky galaxií, výbuch supernovy, zrážka Zeme s cudzím telesom, rozpad vákua. Popisuje ďalšie deje vo vesmíre, ktoré by mohli ohroziť alebo dokonca zničiť život na Zemi.

Mikro a makro vesmír

Fyzikálne zákony určujú minulosť, prítomnosť aj budúcnosť nášho vesmíru. Elementárne častice a silové interakcie medzi nimi. Ako vyzerá vesmír v mikroskopických aj makroskopických merítkach? Temná hmota, temná energia, Big Bang. Program vysvetľuje aj tieto pojmy

Niekoľko astronomických omylov uvedených na pravú mieru

Mýliť sa je ľudské. Dokonca možno povedať, že keby nebolo omylov, nedopracovali by sme sa k niečomu užitočnému. Svoju cestu si hľadáme tak, že si vyberáme medzi správnymi a nesprávnymi alternatívami. Tie nesprávne vyberáme rovnako často, ako tie nesprávne. Podobne je tomu aj vo vede, v umení, hudbe. Preto aj hľadanie pravdy v astronómii muselo prejsť cez omyly. A stále prechádza.

Planéty a exoplanéty

Jedna z najrýchlejšie sa rozvýjajúcich oblastí súčasnej astronómie prináša nové poznatky nielen o novej skupine kozmických telies - exoplanétach, ale aj o histórii a vývoji našej Slnečnej sústavy (vznik platét, ich migrácia v priastore, vzájomné zrážky...)

Prečo svietia hviezdy?

Program popisuje historický pohľad na vývoj názorov na svetlo, jeho vlastnosti, hľadanie zdrojov energie hviezd. Vysvetľuje základné zákony optiky, základné charakteristiky hviedz, Hertzsprung - Russelov vývojový diagram, termojadrové procesy vo hviezdach, vznika zánik hviezd...