Základné školy

Programy pre 1. stupeň základných škôl

Modré nebo

Program poskytuje tým najmenším školákom pohľad do ďalekého vesmíru a zoznámenie sa s najjasnejšími objektmi nočnej a dennej oblohy. Program je vhodný pre žiakov 1. až 3. ročníka ZŠ

Slnečná sústava

Program zhrňuje a zároveň rozširuje základné poznatky o telesách slnečnej sústavy. Žiaci sa počas programu môžu zoznámiť so základnými pohybmi Zeme, Mesiaca a ostatných telies slnečnej sústavy. Dozvedia sa množstvo zaujímavosti o Slnku, Mesiaci, budú putovať po jednotlivých planétach a telesách slnečnej sústavy. Program je vhodný pre 3. a 4. ročník

Výprava na Mesiac

Program je venovaný Mesiacu, vysvetľuje pohyby a fázy Mesiaca, odhaľuje jeho povrch, dobýjanie človekom,... Program je vhodný pre 3. a 4. ročník ZŠ

Slnko, Zem, Mesiac, planéty našej Slnečnej sústavy

Beseda a program poskytujúci tie najdôležitejšie informácie pre najmenších žiakov. Pomôže zorientovať sa vo veľkostiach, polohách a základných vlastnostiach kozmických telies. Program je vhodný pre žiakov 2. ročníka.

Slnko 

Program ponúka predovšetkým základné poznatky o Slnku ako hviezde. V krátkosti sa zaoberá aj Zemou, planétami, mesiacmi planét ako aj kométami, asteroidmi a meteoroidmi . Program je vhodný pre žiakov 3. ročníka.

Pohyby Zeme 

Program je venovaný základným pohybom Zeme, striedaniu dňa a noci, vplyvu Mesiaca (prílivy), ročným obdobiam, zdanlivá denná dráha Slnka a pohybom Zeme voči hviezdam. Program je vhodný pre žiakov 4. ročníka.

Čo je vidieť na oblohe? 

Program ponúka základné poznatky o všetkom, čo možno zbadať na oblohe očami. O optických javoch v atmosfére, svetelnom znečistení nočnej oblohy a hlavne o oblohe vo dne a v noci. Program je vhodný pre žiakov 4. ročníka.


Programy pre 2. stupeň základných škôl

Energia, vesmír, človek

Program je venovaný jednotlivým zdrojom energie a možnostiam ich využívania. Podáva historický prehľad využívania energie, objavy, vynálezy, využitie obnoviteľných zdrojov energie ako i ekologické dôsledky využívania energií pre život na Zemi. Program je určený žiakom 8. až 9. ročníka ZŠ

Gravitačná sila. Gravitačné pole

Vzdelávací program je určený pre žiakov 6. ročníka ZŠ. Na úvod si žiaci zopakujú poznatky o sile. Zavedie sa pojem gravitačnej sily a gravitačného poľa, s následným popisom spôsobu a miesta pôsobenia a kde všade ju môžeme využiť. Celý program je doplnený kratučkým historickým prehľadom objavu gravitácie.

Hviezdy

Program je venovaný krásam nočného neba. Vtiahne vás do života žiarivých hviezd, zoznámi so vznikom ale i zánikom hviezd, ich veľkosťami, farbami... Program je určený žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ

Kam sa podela planéta „X.“?

Program podáva historický pohľad na vývoj názorov o počte planét v slnečnej sústave, sprostredkúva najnovšie poznatky o objave planét nielen v slnečnej sústave, ale aj v iných hviezdnych sústavách. Program je určený pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ

Meteorológia

Program zoznamuje žiakov so základnými poznatkami a informáciami o zemskej atmosfére, o meteorológii, základných meracích prístrojoch. Vysvetľuje jednotlivé meteorologické prvky, typy oblačností, vznik atmosferických frontov,... Program je určený žiakom 6. a 7. ročníka ZŠ

Optika

Najväčšie množstvo informácií, ktoré dostávame o okolitom svete, prijímame zrakom. Program optika, ktorý je určený najmä pre žiakov 9. roč. ZŠ, prípadne študentom SŠ. Oboznamuje zo všetkými pojmami, ktoré súvisia s vlastnosťami svetla, zákonmi optiky až po vznik obrazu v našom oku.

Pohyby Zeme a zdanlivé pohyby oblohy

Program sa zaoberá pohybmi Zeme vo vesmíre. Názorne opisuje pohyby od tých najzákladnejších, ako sú rotácia okolo osi a obeh okolo Slnka, až po tie trošku menej známe ako precesiu a nutáciu. Zároveň ozrejmuje dôsledky jednotlivých pohybov na pozorovateľa na Zemi a teda aj zmeny, ktoré spôsobujú na našej nočnej oblohe.

Slnečná sústava

Program zhrňuje a doplňuje základné poznatky o slnečnej sústave a jej jednotlivých telesách. Využíva znalosti získané na ZŠ a snaží sa vytvoriť celistvý pohľad na slnečnú sústavu a jej jednotlivé telesá. Program je vhodný pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a pre jednotlivé ročníky je vhodne upravený.

Vesmír

Program zoznamuje žiakov zo základnými informáciami o vesmíre, jeho vzniku, zložení. Odhaľuje jeho štruktúru a historický vývoj názorov na jeho vznik. Program je určený pre žiakov 8. –9. ročníka ZŠ

Vesmírne katastrofy

Program sa zaoberá najveľkolepejšími dejmi vo vesmíre a na Zemi: výbuch supernovy, zrážka Zeme s cudzím telesom, sopečná činnosť, zemetrasenia, tsunami, hurikány,...ktoré by mohli ohroziť alebo dokonca zničiť život na Zemi. Program je určený žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ

Vznik a vývoj Zeme

Program vysvetľuje vznik a vývoj Zeme, jej počiatočné sformovanie, postavenie a základné pohyby v slnečnej sústave. Opisuje sily a procesy, ktoré našu Zem formovali, venuje sa otázke vzniku života,... Program je určený žiakom 5. až 9. ročníka ZŠ

Výskum slnečnej sústavy kozmickými sondami

Fantastický výlet do hlbín slnečnej sústavy prostredníctvom kozmických sond. Zoznámenie sa s metódami výskumu telies SS jednotlivými sondami, ich osudmi, výsledkami ich práce,.. Program je vhodný pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ

Zatmenia

Program zoznamuje žiakov so základnými informáciami a vzájomnými vzťahmi Slnko–Zem–Mesiac a o dôsledkoch, ktoré môžeme pri vzájomných polohách týchto telies pozorovať zo Zeme (zatmenie Slnka, Mesiaca, fázy Mesiaca).

Životodárne Slnko

Program je venovaný našej jedinej hviezde Slnku. Približuje život Slnka, jeho vznik a zánik, vnútornú štruktúru, vplyv na našu Zem, možnosti pozorovania,... Program je určený žiakom 8.a 9. ročníka ZŠ

Zem ako kozmické teleso

Program sa venuje vnútornej štruktúre, atmosfére a hydrosfére. Popisuje pohyby Zeme, jej gravitačné a magnetické pole. Poskytuje historický prehľad určovania rozmerov a vlastností planéty. Program je vhodný pre žiakov 6. – 7. ročníka.

Optické astronomické prístroje 

Program sa zaoberá fungovaním detektorov žiarenia, camerou obscurou, ľudským okom a viditeľnou časťou spektra. Popisuje astronomické ďalekohľady a ich súčasti, refraktor, reflektor a astronomická fotografiu. Program je vhodný pre žiakov 6. - 9. ročníka.

Kalendár a čas

Program zaujímavo popisuje zdanlivé pohyby Slnka, Mesiaca a hviezd ako zdroje pre historické a súčasné kalendárne systémy. Vysvetľuje tradičné kalendárne sústavy, Juliánsky kalendár a Gregoriánsky kalendár. Program je vhodný pre žiakov 7. – 9. ročníka.

Slnko a jeho energia na Zemi

Program venovaný obnoviteľným zdrojom energie, praktickému využitiu energie slnečného žiarenia a netradičným zdrojom energie. Porovnáva zásoby jednotlivých zdrojov energie a ekologické dopady ich využitia. Program je vhodný pre žiakov 7. - 8. ročníka.

Základy astrofyziky

Program sa venuje histórii pozorovaní. Ľudskému oku ako detektoru žiarenia a jeho vlastnostiam. Ďalekohľadom a ich deleniu, moderným astronomickým prístrojom, ďalekohľadom mimo atmosféry Zeme. Program je vhodný pre žiakov 7. - 8. ročníka.

Slnko a slnečná sústava

Program ponúka podrobné poznatky o súčasnom stave poznania slnečnej sústavy od Slnka a planét až po najmenšie telesá, mesiace planét, prstence planét, medziplanetárnu hmotu a kolízie Zeme s kozmickými telesami. Program je vhodný pre žiakov 8. - 9. ročníka.

Vznik Zeme a jej vývoj

Program popisuje vznik Slnka, planét, Zeme a Mesiaca. Rozoberá vývoj jej vnútornej štruktúry, geosfér a kolobeh prvkov na Zemi. Neobchádza ani exoplanéty, ich hľadanie a  možnosti života vo vesmíre. Program je vhodný pre žiakov 8. - 9. ročníka.

Meriame a vážime vesmír

Program vysvetľuje ako sme dokázali poznať rozmery a hmotnosť Zeme Slnka a planét. Ako možno zistiť fyzikálne vlastnosti hviezd a astrofyzikálnych objektov. Popisuje prístroje na meranie uhlových veličín a času. Program je vhodný pre žiakov 7. - 9. ročníka.