Programy pre stredné školy

Ako na nočnú oblohu?

Program podáva základné informácie o tom, ako začať pozorovať hviezdnu oblohu, aké technické prostriedky a vedomosti súk tomu potrebné. Objekty Messierovho katalógu sú najvhodnejšie na pozorovanie pre začínajúcich astronómov. Program je vhodný najmä pre členov astronomických krúžkov.

Hviezdy – Slnká vzdialené i blízke

Program je venovaný krásam nočného neba. Vtiahne vás do života žiarivých hviezd, zoznámi so vznikom ale i zánikom hviezd, ich veľkosťami, farbami...

Kam sa podela planéta „X.“?

Program podáva historický pohľad na vývoj názorov o počte planét v slnečnej sústave, sprostredkúva najnovšie poznatky o objave nových telies nielen v slnečnej sústave, ale aj v iných hviezdnych sústavách. Vysvetľuje metódy objavu exoplanét a predpoklady rozvoja tejto mladej oblasti astronomického výskumu.

Keplerove zákony. Gravitačný zákon

Program je určený žiakom gymnázií a stredných škôl. Názorne vysvetľuje Keplerove zákony, oré sú dôsledkom gravitačného zákona. Program je doplnený historickým prehľadom názorov na usporiadanie slnečnej sústavy a objavu zákonov. Taktiež sú uvedené názorné príklady, kde tieto zákony platia a ako ich využívame

Slnečná sústava

Kozmológia slnečnej sústavy, zloženie, popis jednotlivých objektov. Štruktúra slnečnej sústavy ako dôsledok fyzikálnych a chemických zákonov pri vzniku Slnečnej sústavy. Nová morfológia telies – výsledok objavov v posledných desaťročiach

Kozmické katastrofy

Program sa zaoberá najveľkolepejšími dejmi vo vesmíre a na Zemi: Big Bang, zrážky galaxií, výbuch supernovy, zrážka Zeme s cudzím telesom, rozpad vákua. Popisuje ďalšie deje vo vesmíre, ktoré by mohli ohroziť alebo dokonca zničiť život na Zemi.

Mikro a makro vesmír

Fyzikálne zákony určujú minulosť, prítomnosť aj budúcnosť nášho vesmíru. Elementárne častice a silové interakcie medzi nimi. Ako vyzerá vesmír v mikroskopických aj makroskopických merítkach? Temná hmota, temná energia, Big Bang. Program vysvetľuje aj tieto pojmy

Nevlastná sestra Zeme

Program o planéte Venuši. Je Venuša planéta podobná našej Zemi, ako si v minulosti vedci mysleli, alebo je skutočnosť úplne iná?

Optika

Najväčšie množstvo informácií, ktoré dostávame o okolitom svete, prijímame zrakom. Program optika, ktorý je určený najmä pre žiakov 9. roč. ZŠ, prípadne študentom SŠ. Oboznamuje zo všetkými pojmami, ktoré súvisia s vlastnosťami svetla, zákonmi optiky až po vznik obrazu v našom oku.

Pohyby Zeme a zdanlivé pohyby oblohy

Program sa zaoberá pohybmi Zeme vo vesmíre. Názorne opisuje pohyby od tých najzákladnejších, ako sú rotácia okolo osi a obeh okolo Slnka, až po tie trošku menej známe ako precesiu a nutáciu. Zároveň ozrejmuje dôsledky jednotlivých pohybov na pozorovateľa na Zemi a teda aj zmeny, ktoré spôsobujú na našej nočnej oblohe.

Výskum slnečnej sústavy kozmickými sondami

Fantastický výlet do hlbín slnečnej sústavy prostredníctvom kozmických sond. Zoznámenie sa s metódami výskumu telies SS jednotlivými sondami, ich osudmi, výsledkami ich práce.

3D Mars

Program vás prostredníctvom 3D projekcie prenesie na planétu Mars a umožní „poprechádzať“ sa po tejto úžasnej planéte.

Veľký tresk

Program vysvetľuje ako sme prišli ku dnešným poznatkom o vzniku a histórii vesmíru. Popisuje reliktové žiarenie, rozpínanie vesmíru a jeho veľkoškálovú štruktúru. Rozoberá súvislosti s mikrokozmom elementárnych častíc a modely vesmíru.

Svet komét a kométy r. 2013

Program venovaný aktuálnej téme. Poskytuje základné poznatky o kométach všeobecne  ale aj o konkrétnych dvoch kométach viditeľných v roku 2013. Ozrejmuje možnosti pozorovania pre astronómov - amatérov a metódy spracovania amatérskych pozorovaní komét.

Ľudské Slnko

Program venovaný Slnku a vývoju záujmu o toto neprehliadnuteľné teleso, od stelesnenia božstva až ku zdroju energie budúcnosti.  Popisuje i naše ľudové tradície, Slnko v povestiach, rozprávkach a vo výtvarnom umení.

Globálne otepľovanie

Program poskytuje podrobné poznatky o možných príčinách a významných dôsledkoch zmeny celkovej klímy na Zemi z astronomického hľadiska. Popisuje vplyv Slnka na Zem a kolísanie klímy v dôsledku zmeny orientácie dráhy Zeme voči Slnku.

Cesta do vnútra Slnka

Prezentácia RNDr. Aleša Kučeru, CSc. o zdroji energie vo vnútri Slnka a hviezd, dynamike slnečného vnútra a povrchu, úlohe magnetických polí pri celkovej aktivite Slnka, indexoch aktivity a možnostiach pozorovaní Slnka zo Zeme a z družíc.