Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Premenné hviezdy
Premenné hviezdy sú definované ako hviezdy, ktorých pozorovaná jasnosť sa mení s časom. Rozpätie pozorovaných zmien jasnosti je veľmi široké, v rozmedzí od tisícin magnitúdy až po desiatky magnitúd. Časové škály zmien sú rôzne, v závislosti od vývojového štádia hviezdy to môže byť od 104s (napr. pulzary) až po 106 až 109 rokov (v dôsledku samotného starnutia hviezdy). Samotná premennosť je pomerne častým javom. Počty premenných hviezd závisia na jemnosti kritérií diagnostickej metódy. Tak ako rástol počet známych premenných hviezd, vzrastala aj potreba ich rozčlenenia na skupiny s rovnakým chovaním a teda zrejme aj s rovnakou príčinou zmien jasností.
 
Základné delenie premenných hviezd podľa typu premennosti:
Geometrické premenné hviezdy - k zmenám jasnosti dochádza v dôsledku zmeny geometrického usporiadania hviezdy alebo sústavy vzhľadom na pozorovateľa. Tieto ďalej delíme na:
- zákrytové - zmena jasnosti je spôsobená vzájomným sa prekrývaním jednotlivých zložiek dvojhviezdy. 
- rotujúce - zmena jasnosti je spôsobená rotáciou hviezdy (táto je deformovaná prípadne pokrytá fotosférickými škvrnami).
Fyzikálne premenné hviezdy - príčinou zmien je zmena fyzikálnych vlastností hviezdy:
- pulzujúce - zmena jasnosti je spôsobená zmenou rozmerov hviezdy t.j. pulzáciami a tým aj zmenou jej teploty.
- eruptívne - zmeny jasnosti spôsobujú nestability v okolí hviezdy prípadne nestabilita hviezdy samotnej. Veľkú podskupinu tvoria kataklyzmické premenné hviezdy, ktoré vykazujú rýchle uvoľnenie energie do okolitého prostredia.
 
V súčasnosti je známych okolo päťdesiat typov premennosti. Najčastejšie sa daný typ označuje podľa prvého preskúmaného predstaviteľa tej ktorej skupiny. Pozorované zmeny môžu byť spôsobené i kombináciou uvedených mechanizmov.
 

Pozorovanie premenných hviezd a exoplanét tvorí dôležitú časť odbornej práce na Kysuckej hvezdárni. Hlavným obsahom tejto činnosti je spresňovanie parametrov už známych objektov a objavovanie nových. Presné určenie časov miním zákrytových premenných hviezd, tvorí základ tejto náročnej úlohy. Ďalšou zaujímavou kategóriou sú systematické merania ich jasností tzv. dlhoperiodických premenných hviezd, či už pravidelných alebo nepravidelných, ale aj sledovanie nov a supernov. Pozorovanie tranzitov exoplanét je v dnešnej dobe vďaka technickému pokroku dostupné širšiej škále pozorovateľov. V tejto oblasti je dôležité presne určiť čas prechodu exoplanéty pred materskou hviezdou. Je to náročné pozorovanie, pri ktorom pracujeme s hodnotami rádovo v stotinách až tisícinách magnitúdy.