Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Pozičné merania

Pozičné merania sú špeciálne astronomické pozorovania, pomocou ktorých je možné určovať tvar a veľkosť Zeme, topocentrickú polohu pozorovacích stanovíšť, paralaxy Mesiaca a Slnka, určovanie veľkosti a tvaru planét, fyzikálnych vlastností ich atmosfér, objavovať nové mesiace a prstence, určovať presnú polohu Mesiaca a tým aj zákony pohybu tohto telesa, určenie nerovnomerností v rotácii Zeme a efemeridového času, získavať skutočné tvary mesačného povrchu v okolí jeho pólov atď. To sú iba niektoré dôvody, prečo majú pozičné merania taký odborný význam.

S rozvojom kozmonautiky sa do popredia dostávajú predovšetkým pozičné merania malých telies slnečnej sústavy.

V súvislosti s objavom vody v okolí pólov Mesiaca má stále význam pozorovanie najmä tzv. dotyčnicových zákrytov, pri ktorých sa hviezda dotýka teoreticky iba jedného bodu ideálneho mesačného limbu. Keďže obrys Mesiaca je nepravidelný, vhodným rozmiestnením pozorovacích stanovíšť, je možné získať s veľkou presnosťou pri minimálnych finančných nákladoch presný tvar mesačného reliéfu s presnosťou 15 m.

 

Totálne zákryty hviezd Mesiacom

Ide o základný typ pozorovaní. Mesiac pri pohybe hviezdnou oblohou zakrýva jednotlivé hviezdy. Zmeraním časového okamžiku zákrytu je možné získať veľmi veľa údajov o Mesiaci, o zákonoch jeho pohybu, o zákonitostiach pohybu Zeme a mnohé ďalšie. V dnešnej dobe je ale presnosť väčšiny takto získavaných údajov prekonaná pozorovaniami z iných zdrojov. (Sondy a pozemné projekty na meranie súradníc hviezd a to aj mimo obežnej dráhy Mesiaca s presnosťou rádovo 1/100. oblúkovej sekundy, laserové odrážače umiestnené posádkami lodí Apollo – meranie vzdialenosti a polohy Mesiaca s centimetrovou presnosťou.) Napriek tomu pozorovania tohto druhu najmä záznamovou technikou v obmedzenej miere naďalej majú svoj význam. Popritom pozorovatelia získavajú nevyhnutný cvik a skúsenosti pre ďalej uvádzané, náročnejšie druhy zákrytových pozorovaní.

Niektorépozorovania získané priemyselnou CCD kamerou spracovávame digitálne pomocou počítača. Kysucká hvezdáreň spracováva predpovede zákrytov pre niektoré slovenské pozorovacie stanice. Tak isto spracováva napozorované údaje pozorovacích staníc a zasiela ich medzinárodným koordinátorom k ďalšiemu spracovaniu.

 

Dotyčnicové zákryty hviezd Mesiacom

Dotyčnicové zákryty sú organizačne aj výkonovo najnáročnejšími pozorovaniami v oblasti pozičných meraní. Predpokladom ich úspešnej realizácie je splnenie viacerých náročných úkonov: vyhotovenie presnej predpovede zákrytu, lokalizácia a vytýčenie pozorovacích stanovísk, organizácia celého pozorovania, vyhodnotenie výsledkov. Keďže okraj Mesiaca nie je ideálne kruhový, ale, podobne ako na Zemi, je pokrytý množstvom nerovností (kopce, údolia), hviezda preblikáva medzi jednotlivými kopcami (viď. obrázok). Zmeraním okamžikov zákrytov na viacerých pozorovacích stanovištiach je možné získať veľmi presný profil mesačnej krajiny v oblasti pólov.
 

Zákryty hviezd asteroidami

Pozorovanie zákrytov hviezd planétkami slúži k zisťovaniu skutočných rozmerov a tvaru planétok, ako aj k zisťovaniu ich satelitov. Vďaka rozmachu Internetu tento typ pozorovaní nadobudol nový, efektívnejší rozmer. Na základe tzv. predpovedí v poslednej minúte, ktoré spresňujú pozície, kde nastať úkaz, rastie pravdepodobnosť pozitívneho pozorovania. Z celkovej databázy predpovedaných úkazov vytipované a realizované iba tie, u ktorých je aspoň teoretický predpoklad priebehu tieňa planétky strednou Európou.

 

 
 

 

(345) Tercidina

Zdroj: www.euraster.net/ E.Frappa