Etický kódex zamestnancov Krajskej hvezdárne v Žiline

Etický kódex je súhrn základných zásad a pravidiel správania sa zamestnanca Krajskej hvezdárne v Žiline, ktoré je povinný rešpektovať a dodržiavať v komunikácii s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami ako aj pri výkone svojich pracovných povinností.