Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
História

V Kysuckom Novom Meste bol dňa 7.5.1976 založený astronomický krúžok pri Osvetovo-kultúrnom stredisku MsNV aZávodnom klube ROH ZVL Kysucké Nové Mesto. Pri jeho zakladaní vznikla myšlienka výstavby Ľudovej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Jej hlavným iniciátorom bol Ing. Gustáv Škřivánek, ktorý pracoval vo funkcii technického námestníka podniku ZVL. Na realizáciu tohto zámeru využil svoje technické a ekonomické pozície, v čom ho podporili aj členovia vtedajšieho astronomického krúžku. Tejto iniciatíve vyšiel v ústrety aj vtedajší predseda MsNV Martin Boželník, ktorý presadil výstavbu účelovej budovy v akcii „Z“ (schvaľovací protokol z 22.3.1977). Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola podaná 14.6.1977 MÚ odbor výstavby.

Prvé stavebné práce sa začali v 3. kvartáli roku 1977 a predpokladaný dátum dokončenia bol najneskôr do konca roku 1981. Už v roku 1977 bol objednaný ďalekohľad, ktorý mal vyrobiť pán František Kozelský, a taktiež objektív AS 200/3000 od firmy ZEISS Jena v NDR. Výroba ďalekohľadu trvala približne 2 roky. Stavebné povolenie bolo vydané 21.5.1979 (Ľudová hvezdáreň).

Výstavba hvezdárne, hlavne kvôli značným finančným problémom, nebola dokončená v predpokladanom termíne (1981), preto sa objavili i výstrahy zastavenia a zakonzervovania stavby. Stavba hvezdárne bola dokončená až v novembri 1984. Kolaudačné konanie bolo zvolané na 4.12.1984, na základe ktorého bolo vydané kolaudačné rozhodnutie 8.4.1986. V roku 1985 bola ONV, odborom kultúry zamietnutá žiadosť k otvoreniu a prevádzkovaniu Ľudovej hvezdárne na rok 1985 z finančných dôvodov.

Na základe uznesenia pléna okresného národného výboru zo dňa 20. decembra 1985 číslo 26/1985 bola zriadená samostatná príspevková organizácia s celookresnou pôsobnosťou s názvom Ľudová hvezdáreň s účinnosťou od 1. februára 1986. Slávnostné otvorenie Okresnej ľudovej hvezdárne sa uskutočnilo 20.2.1986 za prítomnosti riaditeľov viacerých hvezdární, škôl, kultúrnych organizácii atď.

15.2.1991 sa názov Okresná ľudová hvezdáreň mení na Hvezdáreň Kysucké Nové Mesto a preberajúcim orgánom sa stáva Ministerstvo kultúry SR. Vydaním zriaďovacej listiny Kysuckého kultúrneho centra zo dňa 30.5.1995 č.MK 1532/1995 sa jej názov zmenil na „Kysucká hvezdáreň“.

1.1.1999 získava naspäť právnu subjektivitu a pôsobí ako samostatný právny subjekt. Od 1.4.2002 sa stáva organizáciou riadenou vyšším územným celkom – Žilinským samosprávnym krajom.

Na základe uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č.12/18 sa dňom 31.12.2012 zrušila Považská hvezdáreň v Žiline, Horný val č.20, Žilina – bez likvidácie, zlúčením s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto. 
Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline. V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline.