Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Medzinárodný rok astronómie (2009)

 

 

Tento rok si astronómia, fyzika ale i ostané prírodné vedy pripomínajú významné výročie. Uplynie 400 rokov od momentu, keď Galileo Galilei po prvý krát zamieril svoj ďalekohľad na nočnú oblohu, čím značne posunul hranice vtedajšieho ľudského poznania. Objavil štyri mesiace Jupitera, rotáciu Slnka, fázy Venuše, údolia a vrchy na Mesiaci a ako prvý pozoroval záhadné výstupky na planéte Saturn, teda jeho slávne prstence. Zároveň uplynie 400 rokov odkedy Johannes Kepler publikoval svoje prvé dva zákony, ktorými sa riadi pohyb planét v Slnečnej sústave.
Vychádzajúc z Keplerových zákonov neskôr iný slávny fyzik, Isaac Newton, odvodil Všeobecný zákon gravitácie, čím položil základy klasickej fyziky.
Medzinárodná astronomická únia predložila v roku 2003 návrh, aby bol rok 2009 vyhlásený za Medzinárodný rok astronómie (IYA). Túto snahu podporilo UNESCO a 20. decembra 2007 ju vo forme rezolúcie schválila OSN.
Cieľom IYA 2009 s ústrednou témou: „Vesmír, objavuj ho pre seba“, je pomôcť obyvateľom Zeme uvedomiť si svoje miesto vo Vesmíre cez pozorovanie dennej a nočnej oblohy a získať tak osobný vnem krásy z jeho objavovania. Všetci obyvatelia Zeme by si mali uvedomiť dopad astronómie a základných vied na náš dnešný život a pochopiť, ako vedecké znalosti môžu prispieť k spravodlivej a mierovej spoločnosti. Zámerom IYA je vzbudiť medzi občanmi a najmä mládežou záujem o astronómiu a vedu vo všeobecnosti.

Koordinačné výbory, ustanovené v každej krajine, pripravia program národných aktivít IYA 2009 využitím spolupráce medzi profesionálnymi a amatérskymi astronómami, spopularizujú aktivity pre najširšiu verejnosť osobnými stretnutiami a prostredníctvom médií.

Väčšina aktivít IYA 2009 vychádza z 11 kľúčových projektov, ktoré sú celosvetovo koordinované medzinárodnými pracovnými skupinami:
• 100 hodín astronómie - celosvetový projekt, zahrňujúci živé vstupy z vedeckých observatórií, z astronomických pozorovacích akcií pre verejnosť a iných akcií z celého sveta.
• Galileoskop - cieľom projektu je umožniť širokej verejnosti na celom svete vymieňať si skúsenosti z pozorovaní jednoduchými astronomickými ďalekohľadmi.
• Kozmický denník - profesionálni astronómovia z piatich kontinentov zverejnia blogy o svojich profesionálnych a súkromných životoch.
• Portál Vesmíru - globálny internetový astronomický portál, ktorý bude slúžiť ako index, zdroj informácií a spoločenská sieť pre autorov astronomických vstupov, laikov, tlač, pedagogických pracovníkov a vedcov.
• Ona je astronómkou - profesionálne astronómky budú na webe prezentovať priebeh ich kariéry, niektoré aspekty ich súkromného života a ťažkosti, s ktorými sa stretli v ich profesionálnom živote a počas ich štúdia s ohľadom na otázky ich rovnoprávneho postavenia.
• Tmavá obloha - v súčasnosti je potrebné ochraňovať tmavú nočnú oblohu na miestach ako sú mestské a národné parky a miesta, kde sa uskutočňujú astronomické pozorovania. V mnohých mestách, vďaka svetelnému znečisteniu, nevidieť ani tie najjasnejšie hviezdy na oblohe.
• Astronómia a svetové dedičstvo - program poskytuje príležitosť identifikovať historické objekty naviazané na astronómiu na celom svete a zabrániť ich schátraniu.
• Galileiho program tréningu učiteľov - poskytnúť jedinečnú príležitosť využiť astronomické objavy ako nástroj pre zlepšenie vyučovania vedy v triedach na celom svete.
• Vesmírne povedomie (UNAWE) - medzinárodný program, ktorý zoznámi deti zo sociálne slabších vrstiev a znevýhodnené deti s rozsahom a krásou vesmíru.
• Zo Zeme do Vesmíru - cieľom projektu je prezentovať nádherné astronomické snímky širokej verejnosti netradičným spôsobom.
• Globálny rozvoj astronómie - rozvoj astronómie musí prebiehať v troch kľúčových oblastiach: profesionálnej (univerzity a výskum), verejnej (oznamovacie prostriedky, médiá a amatérske skupiny) a výchovnej (školy a informačné výchovné štruktúry). V strede záujmu budú oblasti, kde nie sú silné astronomické spoločnosti.

Doplnkom medzinárodných aktivít budú aj iné špeciálne projekty na národnej a regionálnej úrovni ako napr.: dni otvorených dverí, prednášky pre širokú verejnosť, prednášky pre školy, vydanie pohľadnice k IYA 2009, články v novinách a časopisoch, vystúpenia v rozhlase a TV, a i. Predsedom Slovenského koordinačného výboru je RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., vedúci stelárneho oddelenia Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Oficiálne stránky nášho národného uzla pre IYA 2009 nájdete na http://astronomia2009.vesmir.sk/iya-2009

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, popri každoročných pravidelných aktivitách, realizuje aj množstvo aktivít pri príležitosti Medzinárodného roku astronómie. Pripravujeme prednášky, besedy, pozorovania, výstavy a ďalšie podujatia pre širokú verejnosť, ktoré budú v priebehu roka postupne zverejňované a propagované aj prostredníctvom tejto stránky.