Vyhľadávanie   
 
O projekte...
MENU
 GALÉRIA
 VÝSTUPY PROJEKTOV
 WORKSHOPY
 KOORDINAČÉ STRETNUTIA
 VÝSTAVA
 
02-11-2006 o 16:23
Po obh
30-06-2006 o 10:41
V d
26-06-2006 o 10:01
 
ZAUJÍMAVÉ ODKAZY
 
STIAHNITE SI...
 


Bývalá Československá republika sa mohla hrdiť sieťou astronomických zariadení, ktorá vo svete nemala a ešte ani dnes nemá obdobu. Planetáriá, hvezdárne, astronomické kabinety, pozorovateľne, začlenené do siete kultúrnych a vzdelávacích zariadení, prispievajú svojou činnosťou ku kultúrnemu a intelektuálnemu rastu obyvateľstva, najmä detí a mládeže. V mieste svojho regionálneho pôsobenia majú nezastupiteľnú úlohu.
Do roku 1992 existovala medzi astronomickými pracoviskami a pracovníkmi čulá spolupráca. Či už to bolo v oblasti odborno- pozorovateľských aktivít (organizovanie spoločných meteorických expedícií, expedícií za dotyčnicovými a planétkovými zákrytmi, spoločné pozorovacie programy v oblasti slnečnej fyziky, premenných hviezd, medziplanetárnej hmoty) alebo v oblasti kultúrno - vzdelávacej a metodicko- poradenskej (organizovanie vzdelávacích seminárov pre pracovníkov hvezdární, pedagógov, laickú verejnosť, pozorovacích praktík pre mládež, vydávanie metodických materiálov). Je zrejmé, že rozdelením Československa došlo k útlmu tejto efektívnej spolupráce. Keďže jedným z hlavných cieľov podporných programov Európskej únie je budovať cezhraničné inštitúcie a kapacity zabezpečujúce integrovaný sociálny a kultúrny rozvoj prihraničného regiónu, rozhodli sme sa, že v spolupráci s našim českým partnerom iniciujeme opätovné naviazanie a prehĺbenie spolupráce, kontaktov, kultúrnych väzieb, vzdelávanie prostredníctvom odborovo orientovaných konkrétnych akcií s cieľom založiť a posilniť dlhodobejšie formy spolupráce.
Je známym a nepríjemným faktom, že v krajinách EU klesá medzi mládežou záujem o vedu a vedecké poznatky, čo má za následok nedostatok nových vedeckých kádrov a aplikácií vedeckých poznatkov do praxe. Technický pokrok, vzďaľovanie sa spoločnosti od prírody prináša zo sebou aj negatívne javy, ktoré najviac ohrozujú práve deti a mládež.
Cieľovými skupinami projektu sú preto najmä mládež základných a stredných škôl, ale aj pedagogickí pracovníci, pracovníci a spolupracovníci hvezdární, aj členovia Českej astronomickej spoločnosti, Slovenskej astronomickej spoločnosti, členovia Slovenského zväzu astronómov - amatérov. Najväčší dôraz projekt kladie na prvé tri cieľové skupiny.

Parciálnymi a špecifickými cieľmi projektu sú:
 • Spolupráca v oblasti astronomického vzdelávania, kultúrnych a odborných aktivít, nadviazanie kontaktov a vzťahov medzi profesijnými a záujmovými skupinami.
 • Oboznámenie účastníkov projektu s novými možnosťami a smermi pri výkone odborných pozorovaní, ich spracovania pomocou najmodernejšej techniky, vytipovanie nových možností a špecifických programov.
 • Oboznámenie účastníkov projektu s kultúrno - historickými koreňmi, s prírodnými krásami regiónov. Zvýšenie úrovne výučby astronómie a prírodných vied na školách a hvezdárňach v regiónoch
 • Prehĺbenie záujmu obyvateľov regiónov o vedu, vzdelanie, kultúrny, spoločenský život.
 • Aplikovanie získaných poznatkov z astronómie a prírodných vied do vedomia širokého spoločenského prostredia.
 • Povzbudenie a podporenie udržateľnej kooperačnej siete v hraničnom regióne v oblasti vzdelávania a odborno - pozorovateľských aktivít.
Nami navrhované ciele by sme chceli dosiahnuť nasledovnými hlavnými aktivitami:
 1. Mediálna prezentácia projektu, najmä prostredníctvom www stránky projektu
 2. Putovná výstava "História a súčasnosť astronómie v regiónoch" s cieľom zoznámiť verejnosť s históriou a súčasnosťou astronómie a astronomického vzdelávania v prihraničných regiónoch.
 3. Pozorovacie expedície a workshopy pracovníkov a spolupracovníkov hvezdární
 4. Poznávame vesmír bez hraníc - súťaž pre študentov stredných a základných škôl SR a ČR realizovaná pomocou multimediálnych prostriedkov
 5. 1. Česko - Slovenská konferencia pracovníkov hvezdární a pedagógov
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI. K JEHO REALIZÁCII BOLI VYUŽITÉ PROSTRIEDKY FONDU MIKROPROJEKTOV PROGRAMU INTERREG IIIA
© 2006 Jaroslav Ambróz, jaroslav.ambroz@gmail.com
© 2006 Kysucká hvezdáreň