Úvodná stránka

O projekte

Kód projektu: SK/FMP/02/027

Žiadateľ projektu: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278 024 01 Kysucké Nové Mesto

Partner projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí

Termín realizácie: september 2010 – august 2011  

Rozdelením ČSFR došlo k poklesu vzájomných kontaktov v oblasti kultúry, vzdelania a spoločných astronomických aktivít. Nedostatočne sa využíva odborný potenciál astronomických zariadení na oboch stranách hranice pri tvorbe a realizácii spoločných aktivít v spomínaných oblastiach. V súčasnej dobe nemôžeme na základe existujúceho rozsahu činností kultúrnych inštitúcií typu hvezdární zaistiť požadovaný rozsah spoločných aktivít zameraných na špecifické kultúrno – vzdelávacie projekty pre vzdelávacie inštitúcie, pedagógov, deti a mládež.

Nerovnomerné rozloženie hvezdární v regiónoch a tým nedostupnosť zariadenia neposkytuje rovnosť príležitostí pre tieto cieľové skupiny aktívne sa zúčastňovať našich podujatí. Najmä z menších škôl, škôl v prihraničných oblastiach, nachádzajúcich sa mimo hospodárskych a kultúrnych centier a všeobecne zo vzdelávacích zariadeníaxh, pre ktorých je významný najmä ekonomický faktor. Náklady na prepravu pri organizácii návštevy kultúrneho alebo vzdelávacieho zariadenia vysoko presahujú výšku vstupného. V Žilinskom kraji sa to týka takmer 150 základných škôl a 70 stredných škôl.

Pedagógovia hľadajú a vítajú efektívnu pomoc pri svojej vzdelávacej práci u inštitúcií, ktoré sa zaoberajú doplnkovým či mimoškolským vzdelávaním detí a mládeže. Žiadateľ aj partner patria medzi inštitúcie, ktoré túto činnosť dlhodobo a systematicky vykonávajú. Jednou z efektívnych metód vzdelávania sú špecializované výstavy doplnené animačnými programami s možnosťou používania špecifických astronomických prístrojov priamo účastníkmi. Chceme využiť viacročné skúsenosti nášho partnera s výrobou takýchto výstav a spoločne inovovať formy vzdelávania pre oba stupne základných škôl a stredné školy. V prípade stredných škôl chceme vychádzať v ústrety požiadavkám na veľmi vysokú úroveň vedomostí a informácií. K dosiahnutiu cieľa pripravíme výstavu aj sprievodné multimediálne programy na vyššej odbornej, metodickej a didaktickej úrovni, k čomu chceme využiť aj prácu externých špecialistov.

Prirodzená potreba porozumeniu jazykov cezhraničných susedov sa prejavuje nielen v bežnom živote, ale najmä v odborných oblastiach, akou je napr. astronómia. Preto budú výstavné projekty vytvorené v oboch jazykoch a partneri budú realizovať svoje aktivity aj na území cezhraničného partnera .

Posledná úprava Štvrtok, 13 Január 2011 08:44  
E-mail Tlačiť

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM