Aktivity

Webová prezentácia projektu - mediálna prezentácia projektu, poskytovanie informácií cieľovým skupinám. Stránky budú slúžiť pre komunikáciu so školami, pedagógmi, žiakmi a študentami. Webové stránky budú obsahovať základné informácie o projekte, partneroch a budú slúžiť ako nástroj publicity. Aktivita riešená tímom. Termín realizácie september – august 2010

Koordinačné stretnutie projektových tímov - organizačne zabezpečuje partner. Cieľom aktivity je konečné utvorenie projektových tímov, spresnenie časového, programového harmonogramu s komplementárnym projektom, spresnenie úloh partnerov. Aktivita riešená tímom, v spolupráci s partnerom. Termín realizácie september 2010

Výstavné vzdelávacie projekty pre rôzne cieľové skupiny - aktivita projektu za cieľ pripraviť nielen výstavné projekty po stránke odbornej, textovej, obrazovej, grafickej a metodickej, ale tiež pripraviť metodické materiály, ďalšie podklady pre vzdelávanie. Výstupom budú dve sady výstavných projektov vytvorené žiadateľom a dva iné za komplementárny projekt. Každý z partnerov zabezpečí recipročne výrobu jazykovej mutácie. Každý z produktov vytvorených jedným z partnerov bude aj po formálnom ukončení projektu využívaný druhým partnerom. Výstupom aktivity budú aj dva metodické materiály k výstavným projektom za každého partnera. Aktivita riešená dodávateľsky (tlač výstavných bannerov a metodických materiálov) aj tímom (scenár, získanie informačného, textového a grafického materiálu, grafická sadzba) v spolupráci s partnerom. Sada dvoch výstavných projektov vytvorených žiadateľom, v českej jazykovej mutácii, bude hradená pre partnera v zmysle „Nákladov na aktivity cezhraničného partnera hradené žiadateľom“.Za tento projekt bude realizovaných 20 výstav v SR žiadateľom, 5 výstav v ČR v spolupráci s partnerom. Recipročne bude realizovať partner v rámci svojho projektu výstavy na území ČR, v spolupráci s nami na území SR. Termín realizácie október 2010 – január 2011

Vzdelávacie semináre pre pedagógov - zabezpečuje a organizuje žiadateľ, aktivita riešená tímom. Organizačne zabezpečuje žiadateľ, odborný program bude realizovaný v spolupráci s partnerom. Počet seminárov 3. Cieľom seminárov je prezentovať pedagógom pripravené vzdelávacie projekty žiadateľa aj partnera, možnosti ich využitia vo výučbe. Cieľom je vyškoliť pedagógov vo špecifických oblastiach astronómie (kozmológia, Slnečná sústava...). Termín realizácie január 2011

Odborné školenie zamestnancov hvezdární - súčasťou prípravy výstavy pre stredné školy a sprievodné multimediálne prezentácie je odborné preškolenie lektorov a vybraných pracovníkov hvezdární .Aktivitu organizuje, finančne zabezpečuje v rámci komplementárneho projektu projektový tým partnera, prostredníctvom externého odborníka. Bude prístupné aj študentom a vyučujúcim. Aktivite bude predchádzať informačná kampaň na školách. Termín realizácie február 2011

Sprievodné multimediálne vzdelávacie a animačné programy na školách a iných zariadeniach v prihraničných regiónoch SR-ČR. Aktivita riešená tímom, v spolupráci s partnerom. Časť programov na oboch stranách hranice bude realizovaná v slovenskom jazyku (výstavné projekty vytvorené žiadateľom), časť v českom jazyku (výstavné projekty vytvorené žiadateľom). Výstupom aktivity budú dve multimediálne počítačové prezentácie na strane žiadateľa, dve na strane partnera, v oboch jazykových mutáciách. Za tento projekt bude realizovaných 20 programov v SR žiadateľom, 5 programov v ČR v spolupráci s partnerom. Recipročne bude realizovať partner v rámci svojho projektu programy na území ČR, v spolupráci s nami na území SR. Každý program na škole alebo inom vzdelávacom zariadení bude obsahovať dovoz a inštaláciu výstavy, realizáciu edukačného multimediálneho programu, animačného programu pri astronomických ďalekohľadoch vo dne (pozorovanie Slnka, Mesiaca, Venuše...) prípadne večer (pozorovanie nočnej hviezdnej oblohy). Počas programu bude uskutočnené overenie účinnosti vzdelávacieho programu pomocou pripravených testov a technických pomôcok. Tieto testy budú následne vyhodnocované s cieľom prípadne upraviť program a zlepšiť metodiku. Termín realizácie február –júl 2011

Posledná úprava Pondelok, 26 September 2011 08:54  
E-mail Tlačiť

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM