O projekte

Kód mikroprojektu:   SK/FMP/11b/07/012
Žiadatel projektu:   Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20
012 42 Žilina
Partner projektu:   Hvezdárna Valašské Meziříčí, p. o.,
Vsetínská 78
757 01 Valašské Meziříčí
Termín realizácie:   01.11.2021 - 31.10.2022

Hvezdáreň Kysucké Nové Mesto a hvezdáreň Valašské Meziříčí.
Hlavným cieľom projektu je prehĺbenie spolupráce v odborných a vzdelávacích aktivitách, rozvoj monitorovacích a vzdelávacích aktivít v oblasti meteorológie a kvality ovzdušia. Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia o zemskej atmosfére, jej znečistení, meteorologických meraniach, využitia dát pre potreby astronómie a vzdelávania. Ústredným bodom projektu je vybudovanie meteoparku a meteo laboratória, na ktoré nadväzujú hlavné aktivity projektu. Tie budú realizované prostredníctvom vzdelávacích programov, metodických materiálov, výstav a webovej platformy a oslovovať verejnosť na oboch stranách hranice.