CEZ HVIEZDY
 k spolupráci a k poznaniu
Hlavným cieľom projektu je oživenie a rozvoj odborno - pozorovateľských astronomických programov a upevnenie spolupráce s českým partnerom s dôrazom na participáciu na medzinárodných programoch

Parciálne ciele projektu:
  • Spoločnými odbornými aktivitami v oblasti zákrytov, pozičných meraní a ďalších astronomických pozorovní získa nové poznatky o telesách slnečnej sústavy Zlepši technicko - materiálne vybavenie potrebné na výkon odborno - pozorovateľských programov s dôrazom na oblas pozičných meraní a pozorovaní medziplanetárnej hmoty na úroveò európskeho štandardu.
  • Vybudova mobilné astronomické technické zabezpečenie umožòujúce presun a pozorovanie na ľubovoľnom mieste republík a v zahraničí
  • Obnovi tradíciu poriadania vzájomných odborno - vzdelávacích stretnutí
  • Vytypova nové možnosti a smery pri výkone odborných pozorovaní, ich spracovania pomocou najmodernejšej techniky, vytipova nové možnosti a špecifické programy s cieľom obnovenia dominantného postavenia v oblasti pozičných meraní v rámci svojich štátov.
  • Vzbudi záujem mládeže o prírodné vedy a vzdelanie prostredníctvom astronómie, zapoji ju do pozorovateľských programov. Zasadi korene návykov samostatnej práce v oblasti astronomických pozorovaní a štúdiu s literatúrou.
  • Posilni vzájomnú spoluprácu, kultúrnu výmenu, vzájomné vzdelávanie a obohacovanie sa.
  • Povzbudi a podpori udržateľnú kooperačnú sie v hraničnom regióne v oblasti vzdelávania a odborno - pozorovateľských aktivít.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI. K JEHO REÁLIZÁCII
BOLI POUŽITÉ PROSTRIEDKY FONDU MIKROPROJEKTOV PROGRAMU INTEGER IIIA.
© 2006 Peter Delinčák http://www.astronomy.sk
© 2006 Kysucká hvezdáreň