CEZ HVIEZDY
 k spolupráci a k poznaniu
Praktikum pozorovateľov zákrytov a pozičných meraní pre mládež

Praktikum je určené pre mládež so záujmom o teoretickú, ale najmä praktickú astronómiu. Obsahom praktika bude základný súhrn teoretického minima, metodiky pozorovania, merania, vyhodnotenia a interpretácie pozorovaní z rôznych oblastí astronómie. Nebude iba úzko zamerané na pozičné merania, ale bude sa venova aj ďalším oblastiam astronomických pozorovaní: medziplanetárnej hmote (kométy, meteory), zatmeniam Slnka, astronomickej fotografii. Večerné a nočné hodiny budú venované praktickým činnostiam v jednotlivých odborných sekciách a pozorovaniam hviezdnej oblohy.

Kvalita výučby a praktickej zručnosti je zabezpečená skúsenými lektormi a odborníkmi zo Slovenska aj Čiech. Praktikantom budú k dispozícii počítače, multimediálna technika, pomocou ktorých bude možné demonštrova a simulova priebeh pozorovaní, ďalekohľady budú slúži na praktický výkon pozorovaní a realizácie programu.

Praktikum bude prebieha v oboch rečiach, čo napomôže lepšiemu vzájomnému porozumeniu, lepšej komunikácii a výučbe jazykov.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI. K JEHO REÁLIZÁCII
BOLI POUŽITÉ PROSTRIEDKY FONDU MIKROPROJEKTOV PROGRAMU INTEGER IIIA.
© 2006 Peter Delinčák http://www.astronomy.sk
© 2006 Kysucká hvezdáreň