CEZ HVIEZDY
 k spolupráci a k poznaniu
Praktikum pozorovateľov zákrytov a pozičných meraní pre mládež

V dňoch 26.5.2006 až 28.5.2006 sa uskutočnilo v lokalite Oščadnica - Laliky Praktikum pozorovateľov zákrytov a pozičných meraní pre mládež. Praktikum bolo určené pre aktívnych členov astronomických a prírodovedných krúžkov, členov Slovenského zväzu astronómov amatérov a ďalších záujemcov, ktorí sa už v minulosti venovali niektorým amatérskym astronomickým pozorovaniam alebo u ktorých predpokladáme, že sa takýmto pozorovaniam budú v budúcnosti venovať a pôsobiť ako dobrovoľní spolupracovníci hvezdární. Predpokladali sme vyššiu vedomostnú úroveň poslucháčov a tomu bol prispôsobený aj program teoretickej časti praktika. Spolu na praktiku odznelo 13 prednášok od lektorov, špecialistov v daných oblastiach. Aj keď bol program orientovaný predovšetkým na oblasť zákrytov, zatmení a ďalších pozičných meraní, prednášky boli doplnené aj o ďalšie oblasti astronómie, v ktorých je možnosť vykonávať amatérske astronomické pozorovania. (oblasť medziplanetárnej hmoty, astronomická fotografia...). Pod pojmom amatérske pozorovania treba rozumieť také pozorovania, ktoré nevykonávajú profesionálni pracovníci hvezdární a astronomických ústavov, ale svojou kvalitou a významom prispievajú k získavaniu cenných informácií o vesmíre. Niektoré pozorovania totiž špecializované pracoviská nemajú možnosť vykonávať (úzko špecializované programy a zariadenia, lokalizácia na pracovisko, nedostatočný počet účastníkov...). Príkladom môžu byť výsledky v oblasti pozorovania aktivity meteorických rojov, v ktorých Slovensko dlhé roky zaujíma popredné miesta vo svete a ku ktorým výraznou mierou prispievajú práve takíto pozorovatelia. Z dôvodu nepriaznivého počasia nebolo možné uskutočniť niektoré plánované nočné praktické ukážky a pozorovania. Napriek tomu sa účastníci mohli priamo oboznámiť s technickými prostriedkami, ďalekohľadmi a ďalšími prístrojmi používanými pri pozorovaniach. Keďže sa jednalo o spoločné praktikum za účasti partnerov v projekte, bol program vzájomne obohatený o príspevky lektorov z oboch republík. Jednotlivé prezentácie a prednášky odzneli v národných jazykov, čo považujem za veľký prínos najmä pre mládež, ktorá neprichádza tak často do kontaktu s jazykom spoza hraníc. Markantnejšie sa to prejavuje práve u českej strany. Živá diskusia po každej prednáške bola však dôkazom, že jazyková odlišnosť nebola prekážkou. Podrobný zoznam jednotlivých prednášok možno nájsť v Programe praktika. Zo všetkých prednášok spomeniem záverečné vystúpenie Libora Lenžu, ktorý zhrnul možnosti a perspektívy vzájomnej spolupráce a koexistencie hvezdární ako kultúrno - vzdelávacích zariadení a vyspelých amatérskych pozorovateľov.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI. K JEHO REÁLIZÁCII
BOLI POUŽITÉ PROSTRIEDKY FONDU MIKROPROJEKTOV PROGRAMU INTEGER IIIA.
© 2006 Peter Delinčák http://www.astronomy.sk
© 2006 Kysucká hvezdáreň