CEZ HVIEZDY
 k spolupráci a k poznaniu
Seminár Zákryty a zatmenia nebeských telies

V dòoch 22.9.2006 až 24.9.2006 sa konal v obci Rudina, okres Kysucké Nové Mesto, spoločný seminár s názvom Zákryty a zatmenia nebeských telies. Seminár bol určený pre pracovníkov slovenských a českých hvezdární, ktorí sa aktívne alebo sporadicky zapájajú do pozorovaní v tejto oblasti astronómie. ďalej bol určený aktívnym členov astronomických združení, členom Slovenského zväzu astronómov amatérov a Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a ďalším záujemcom, ktorí sa už v minulosti venovali niektorým astronomickým pozorovaniam alebo u ktorých predpokladáme, že sa takýmto pozorovaniam budú v budúcnosti venova a pôsobi ako dobrovoľní spolupracovníci hvezdární.
Pôvodným zámerom seminára bolo hodnotenie našich činností v tejto oblasti a hľadanie nových možností na realizáciu a spoluprácu s českými partnermi. Ako sa však ukazuje, odborný význam najmä klasických totálnych zákrytov hviezd Mesiacom klesá, význam však nadobúdajú predovšetkým neosobné pozorovania, na ktoré je už potrebné lepšie technické zabezpečenie. Podobný problém nastáva aj u ďalších pozorovaní, ktoré vykonávame s našimi dobrovoľnými spolupracovníkmi (niekedy mylne označovanými amatérmi). Preto sme seminár tematicky rozšírili aj na iné oblasti, najmä na oblas MPH, prípadne premenných hviezd s poukázaním na využitie nových finančne dostupných technických prostriedkov a s cieľom rozvíja do budúcnosti nové programy a vzájomnú spoluprácu na nich.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI. K JEHO REÁLIZÁCII
BOLI POUŽITÉ PROSTRIEDKY FONDU MIKROPROJEKTOV PROGRAMU INTEGER IIIA.
© 2006 Peter Delinčák http://www.astronomy.sk
© 2006 Kysucká hvezdáreň