CEZ HVIEZDY
 k spolupráci a k poznaniu
Expedícia za pozorovaním dotyčnicového zákrytu hviezdy Mesiacom

Teoretická príprava odborných aktivít projektu Cez hviezdy k spolupráci a poznaniu začala ešte v roku 2005. Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste získala ako celoštátny koordinátor tzv. pozičných meraní predpovede dotyčnicových zákrytov hviezd Mesiacom od medzinárodných inštitúcií IOTA/ES (International Occultation Timing Association) a IOTA (International Lunar Occultation Centre - Japonsko) na rok 2006. Na základe týchto teoreticky vypočítaných predpovedí boli v spolupráci s partnerom projektu vytipované dva dotyčnicové zákryty hviezd Mesiacom, a to zákryt hviezdy s názvom HIP 77635 dňa 21.2.2006 a hviezdy HIP 4906 dňa 3.11.2006. Tieto dva úkazy boli vytipované kvôli priaznivým geometrickým a technickým podmienkam pozorovania a relatívne dobrej dostupnosti pozorovacích miest.
Prvá expedícia bola pripravovaná ako simultánne pozorovanie na Slovensku aj v čechách. Teoretickú časť prípravy pozorovania zabezpečovala Kysucká hvezdáreň, praktické zabezpečenie (kontrola pozorovacích stanovíšť, zabezpečenie el. energie pre prístroje, ubytovanie atď.) si na starosť zobrala skupina členov miestnej organizácie SZAA v Sobotišti. V okolí tohto mesta boli totiž vytipované podľa predpovede úkazu pozorovacie stanovištia. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky bola táto expedícia v deň zákrytu zrušená. Podobne skončila aj expedícia českých partnerov.
Pod pojem pozičné merania sa zahrňujú špeciálne astronomické pozorovania, pomocou ktorých je možné určovať tvar a veľkosť Zeme, topocentrickú polohu pozorovacích stanovíšť, paralaxy Mesiaca a Slnka, určovanie veľkosti a tvaru planétok, fyzikálnych vlastností atmosfér planét, objavovať nové mesiace a prstence, určovať presnú polohu Mesiaca a tým aj zákony pohybu tohto telesa, určovať nerovnomernosti v rotácii Zeme a efemeridového času, získavať skutočné tvary mesačného povrchu v okolí jeho pólov atď. To sú iba niektoré dôvody, prečo majú pozičné merania taký význam.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI. K JEHO REÁLIZÁCII
BOLI POUŽITÉ PROSTRIEDKY FONDU MIKROPROJEKTOV PROGRAMU INTEGER IIIA.
© 2006 Peter Delinčák http://www.astronomy.sk
© 2006 Kysucká hvezdáreň