FOND MALÝCH PROJEKTOV

Stretnutie pracovného tímu

Úlohou stretnutia bude koordinácia všetkých spoločných aktivít a ich previazanosti. Konkrétny harmonogram aktivít, spresnené rámcové obsahy jednotlivých modulov.

"Rozprávkové nebo"

Medzinárodná výtvarná súťaž pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ. Témou výstavy bude vesmír a predstavy detí o ňom. Výstupom súťaže bude výstava najlepších prác z každej kategórie a z každého štátu. Na mieste vyhodnotenia budú zároveň pripravené obrazy (clip rámy) na inštaláciu. Najlepšie práce budú odmenené cenou a najúspešnejším školám bude prednostne ponúknutá možnosť realizovať u nich edukačnú aktivitu.

Súťaž bola vyhlásená!

Stiahnite si Štatút súťaže a prihlášku!

Termín uzávierky bol predĺžený !!!

"Kúzelná astronómia veselo i vážne I"

Workshop určený pre pracovníkov hvezdární, pedagógov. Bude zameraný na interaktívne a moderné vzdelávanie v oblasti astronómie pre deti- astronómia a fyzika hravou formou, pokusy, zaujímavé pomôcky... (ukážky, skúsenosti námety...). Inovatívne rozšírenie, doplnenie vzdelávacích programov pre žiakov.

"Kúzelná astronómia veselo i vážne II"

Hodnotiaci workshop určený pre pracovníkov hvezdární, pedagógov, zameraný na interaktívne a moderné vzdelávanie v oblasti astronómie. Predstavenie výstupov projektu, vzdelávacích programov, panelová diskusia. Doplnenie programov, materiálov, technických pomôcok na základe pripomienok.

"Kúzelná astronómia"

Spoločná realizácia vzdelávacích akcií v škôlkach, školách a iných vzdelávacích zariadeniach. Podujatie bude pozostávať z astronomickej (zábavnej) rozprávky, realizovanej podľa priestorových možností školy, zariadenia, za pomoci mobilného planetária alebo bez neho. Nasledovať bude animačný odborný program, realizovaný pomocou pomôcok obstaraných aj prostredníctvom projektu, kde deti aktívne zapojíme do riešenia záhadnej fyziky a prírody.

Vzdelávacie programy budú dva: "Kúzelné svetlo", program o svetle ako základnom zdroji informácií o svete a procesoch v ňom. Druhý modul s názvom "Zázračný vesmír" bude už viac zameraný na astronómiu, telesá vo vesmíre, ale aj na fyzikálne procesy. Programy budú pripravené náročnosťou pre dve vekové skupiny: deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ.