Aktivity

1. Stretnutia koordinačných tímov

Koordinácia všetkých spoločných aktivít a ich previazanosti. Bude spresnený časový a priestorový harmonogram spoločných aktivít a prác, prehľad termínov a zodpovednosti za realizáciu jednotlivých častí projektu. Stretnutia budú dve.

2. Workshop s názvom „Spoločné hviezdne nebo“

Bude realizované 3x v ČR, 3x v SR. Praktickou úlohou workshopu bude získať fotografie objektov hviezdnej oblohy, podklady pre vytvorenie výstavy „Krásy tmavého hviezdneho neba“ a meranie jasu hviezdnej oblohy. Teoretickou náplňou worshopu bude: špeciálne digitálne metódy pri spracovaní astronomických fotografií, odborno – pozorovateľské programy partnerov, metódy merania svetelného znečistenia a jasu oblohy, výmena know–how v odborno-pozorovateľskej činnosti.

3. "Turné za hviezdnou oblohou"

Propagačné a vzdelávacie jednodňové podujatie. Bude realizované 2x v ČR, 2x SR. Informačné, propagačné a vzdelávacie multimediálne programy k problematike svetelného znečistenia. Program bude v prípade priaznivého počasia doplnený pozorovaním oblohy pomocou prenosných astronomických ďalekohľadov priamo na mieste konania aktivity. Súčasťou programu bude výstava fotografií objektov hviezdnej oblohy.

4. Aktivity na podporu činnosti stálej pracovnej skupiny: Monitorovanie jasu hviezdnej oblohy

Pracovná skupina zložená s pracovníkov partnerov zmeria stupeň znečistenia hviezdnej oblohy v prihraničných regiónoch SR a ČR. Výstupom bude databáza údajov jasu hviezdnej oblohy.

FOND MALÝCH PROJEKTOV