Aktivity projektu


1. Koordinačné stretnutie partnerov


Úlohou stretnutia je návrh obsahu propagačných tlačených materiálov. Aktivita bude realizovaná v priestoroch partnera. Výstupom bude spresnený časový harmonogram aktivít a prác, určenie zodpovednosti za prípravu jednotlivých materiálov publicity.

2. Príprava a realizácia materiálov publicity


a) turistická známka - príprava podkladov povinných prvkov publicity, príprava grafických prvkov propagujúcich partnerov. Jedná sa o drevenú turistickú známku s priemerom 6 cm s kovovým uškom a malou papierovou textovou prílohou.

b) astronomické magnetky - príprava podkladov povinných prvkov publicity, príprava grafických prvkov propagujúcich partnerov. Magnetky veľkosti 9x6 cm, s vyobrazením astronomických objektov a úkazov, publicita projektu a oboch partnerov.

c) astronomický kalendár - stolový pracovný kalendár v dvojjazyčnej mutácii, týždňový. Obrazovú časť budú tvoriť fotografie z areálov a priestorov partnerov, fotografie astronomických úkazov a objektov zhotovené slovenskými a českými astronómami.

d) brožúra Cesta ku hviezdam - informačná, vzdelávacia brožúra pre návštevníkov (s podtitulom Ako sa nestratiť na hvezdárni). Akási navigačná pomôcka pri návšteve hvezdárne, využívajúca vybudované prvky publicity a vzdelávania

3. Webová prezentácia projektu


Mediálna prezentácia projektu, poskytovanie informácií cieľovým skupinám. Webové stránky budú obsahovať základné informácie o projekte, partneroch a budú slúžiť ako nástroj publicity. Budú na nich vystavené všetky tlačové výstupy projektu.