Ciele projektu


Posilnenie partnerstva a posilnenie cezhraničnej integrácie a dlhodobých foriem spolupráce na základe rozvoja kultúrno - poznatkového cestovného ruchu prostredníctvom publicity a propagácie atraktivít prihraničného územia.

Špecifické ciele mikroprojektu:

Posilnenie vzájomných kontaktov a trvalej cezhraničnej spolupráce špeciálnych kulturno-vzdelávacích organizácií (hvezdární) v oblasti rozvoja kultúrno - poznávacieho cestovného ruchu.

Rozšíriť a zlepšiť ponuku tradičných aj menej tradičných materiálov a foriem publicity pre návštevníkov prihraničných regiónov.