O projekte

Kód projektu:SK/FMP/03/020
Žiadateľ projektu:Kysucká hvezdáreň
v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto
     Partner projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.,
Vsetínská 78
757 01 Valašské Meziříčí
Termín realizácie:marec 2011 – február 2012


Na území Žilinského a Zlínskeho kraja pôsobia tri hvezdárne v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja: Hvězdárna vo Valašskom Meziříčí, Považská hvezdáreň v Žiline a Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Kysucká hvezdáreň pôsobí predovšetkým, okrem kultúrnej oblasti, v dvoch ďalších oblastiach:

1. poskytuje vzdelávanie v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied pre žiakov, študentov a pedagógov pre takmer 150 základných škôl a 70 stredných škôl.

2. vykonáva odborno - pozorovateľské aktivity vo viacerých astronomických programoch, ktoré sú naviazané na medzinárodné aktivity a programy. Týka sa to najmä pozorovaní v oblasti pozičných meraní, v oblasti medziplanetárnej hmoty, slnečnej fyziky a stelárnej astronómie. V minulosti sa významnou mierou na týchto pozorovaniach zúčastňovali práve študenti a ďalší dobrovoľní spolupracovníci, ktorí absolvovali rôzne školiace a odborno - pozorovateľské aktivity, poriadané hvezdárňami.

Rozdelením ČSFR došlo k poklesu vzájomných kontaktov s partnermi v ČR v oblasti kultúry, vzdelania a spoločných astronomických aktivít. Nedostatočne sa využíva odborný potenciál astronomických zariadení na oboch stranách hranice pri tvorbe a realizácii spoločných aktivít v spomínaných dvoch oblastiach.

Nedostatok moderného technického vybavenia v porovnaní s európskym štandardom má za následok utlmenie niektorých odborných programov, v ktorých slovenské a české hvezdárne v minulosti (osemdesiate a deväťdesiate roky minulého storočia) dosahovali mimoriadne úspechy. V súčasnosti moderné astronomické zariadenia prechádzajú na záznam odborných pozorovaní pomocou neosobných metód (digitálna technika a CCD snímače, automatizované systémy ďalekohľadov, prenos údajov pomocou sietí), čo sa partnerom projektu nepodarilo dostatočne zachytiť. Tento útlm nastal predovšetkým pre nedostatok finančných prostriedkov.

Útlm podborno - pozorovateľských programov a zastarávanie technických prostriedkov na ich výkon má za následok aj klesajúci počet dobrovoľných spolupracovníkov hvezdárne podieľajúcich sa na astronomických pozorovacích programoch. Je badateľný aj klesajúci počet žiakov a študentov zapájajúcich sa do rôznych vedomostných súťaží, vzdelávacích podujatí, odborných pozorovaní. Astronómia je veľmi účinný, efektívny a motivujúci nástroj vzdelávania nielen žiakov a študentov, ale predstavuje aj vhodnú náplň voľnočasových aktivít mládeže aj dospelých. Napriek vysokej úrovni odborného vzdelania pracovníkov žiadateľa a partnera je potrebné zvyšovať ich špeciálne vzdelávanie s ohľadom na pokrok a explóziu poznatkov v astronómii v poslednom období v celosvetovom meradle.

Realizačný tím

Manažér projektu: RNDr. Ján Mäsiar
Finančný manažér projektu: Ing. Viera Sičová
Manažér odborných aktivít: Mgr. Kristína Vlčková
Technický pracovník-správca webu: Ing. Peter Delinčák
Manažér odborných aktivít v ČR: Ing. Libor Lenža

Ciele projektu:

Podpora kultúrno-vzdelávacích výmen, spojených so vzdelávacími aktivitami, s cieľom posilniť cezhraničnú integráciu a dlhodobé formy spolupráce na základe rozvoja činnosti partnerov v oblasti odborno – pozorovateľskej s dôrazom na rozvoj ľudských zdrojov a ďalšieho špeciálneho odborného vzdelávania cieľových skupín.

Špecifické ciele projektu:

Posilnenie vzájomných kontaktov a trvalej cezhraničnej spolupráce špeciálnych kulturno-vzdelávacích organizácií (hvezdární) v oblasti odborno - pozorovateľských programov, aktivít a vzdelávania. Rozvoj odborného a špecifického vzdelávania na oboch stranách hranice a zavádzanie nových technológií do odborných pozorovacích programov zlepšením technicko – materiálneho vybavenia potrebného na výkon odborno – pozorovateľských programov na úroveň európskeho štandardu. Vyškolenie odborných pracovníkov hvezdární a obdobných inštitúcií, študentov a dobrovoľných spolupracovníkov pre zlepšenie činností týchto inštitúcií v špecializovaných astronomických oblastiach. Zjednotenie a rozvoj odborného a špecifického vzdelávania na oboch stranách hranice a zavádzanie nových technológií do odborných pozorovacích programov.

Menu
O projekte Aktivity Výstupy Zrealizované Galéria Tlačové správy Verejné zákazky

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM