Aktivity

1. Koordinačné stretnutie partnerov

Koordinácia všetkých spoločných aktivít a ich previazanosti. Aktivita bude realizovaná v priestoroch žiadateľa. Výstupom bude zápis, spresnený časový a priestorový harmonogram spoločných aktivít a prác, prehľad termínov a zodpovednosti za realizáciu jednotlivých častí komplementárnych projektov.

2. Webová prezentácia projektu

Mediálna prezentácia projektu, poskytovanie informácií cieľovým skupinám. Stránky budú slúžiť pre komunikáciu so školami, pedagógmi, žiakmi a študentmi. Webové stránky budú obsahovať základné informácie o projekte, partneroch a budú slúžiť ako nástroj publicity.

3. Študijná cesta odborných pracovníkov hvezdární zaoberajúcich sa vzdelávacou činnosťou a pracovníkov inštitúcií záujmového vzdelávania s pracovným názvom „Odborné pozorovateľské programy na hvezdárňach prihraničných regiónov SR-ČR“ (skratka študijná cesta)

Jedná sa o cestu po hvezdárňach prihraničného regiónu s cieľom zoznámiť sa s rozsahom a zameraním odborných pozorovateľských programov na jednotlivých pracoviskách.

Cieľom je praktické poznávanie a zoznámenie sa s technickým vybavením, metodikou a využitím odborných pozorovateľských programov na hvezdárňach prihraničného regiónu a ich využitím vo vzdelávacom systéme. Cesta začne na Kysuckej hvezdárni, pokračuje Považská hvezdáreň v Žiline, Hvezdáreň v Partizánskom, Hvezdáreň v Zlíne, Hvezdáreň vo Vsetíne. Skončí odborným programom na Hvezdárni Valašské Meziříčí na druhý deň. V noci sa uskutoční pozorovanie na hvezdárni.

4. Workshop pre pracovníkov hvezdární a pracovníkov mimoškolského a záujmového vzdelávania v prihraničnom regióne „Význam a prínosy odborných pozorovacích programov vo vzdelávacom procese“ (skratka workshop)

Úlohou je:
- zmapovať súčasnú situáciu a využívanie odborných pozorovateľských programov k špeciálnemu vzdelávaniu študentov a rozvoju zamestnancov
- definovať priority a možnosti ďalšieho rozvoja a udržateľnosti výsledkov projektu
Workshop sa bude konať v priestoroch Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o.

5. Príprava a evaluácia experimentálnych inovatívnych rozvojových vzdelávacích programov v oblasti odborných pozorovacích programov (skratka PEEP)

V rámci projektu sa pripraví 5 blokov odborných programov (2 žiadateľ, 3 partner) so zameraním na praktické činnosti – získanie, spracovanie, interpretáciu experimentálnych dát a ich publikovanie – vrátane výstupov v podobe tlačených metodických materiálov a zlepšenia a vybudovania technického zázemia

- príprava a overenie vzdelávacích a odborno - pozorovacích programov na báze odborných aktivít a potrebného technického vybavenia
- obstaranie nevyhnutného technického vybavenia (ďalekohľady, detektory, montáže, PC, ďalšie pomôcky)
- úpravy priestorov kupoly hvezdárne za účelom ich prispôsobenia výkonu odborno - pozorovateľských a vzdelávacích aktivít cieľovými skupinami

6. Vzdelávacie sústredenie študentov a záujemcov "Pozorujme spoločne" (skratka sústredenie)

Odborné sústredenie s plným využitím špecializovanej učebne v areály Hvězdárny Valašské Meziříčí
- evaluácia výstupov aktivity č.5
- overenie nového typu špeciálnych vzdelávacích aktivít pre študentov a záujemcov
- nadväzovanie spolupráce a koordinácia medzi partnermi a ďalšími zúčastnenými organizáciami a pracovníkmi
- 3 odborné sústredenia (3 dni 2 noci) – 3 x 12 osôb (študenti, členovia astronomických a záujmových krúžkov, záujemcovia z radov verejnosti ai.)

7. Vzdelávacie praktikum pre žiakov a študentov (skratka praktikum)

Účastníci sa zoznámia s astronomickými prístrojmi, základnými princípmi získavania informácií v astronómii (vizuálne, CCD, fotografia) vrátane ich spracovania a interpretácie.
Účastníci budú s vybavením a prístrojmi prakticky pracovať a formou kvízov, vedomostných súťaží, hier apod. bude overovaná miera pochopenia problematiky a vedomostí - jedná sa o 24 hodinové intenzívne sústredenie vrátane nočných hodín pre účastníkov s hlbším záujmom o prírodné vedy a techniku. Pripravíme 3 praktiká po 15 účastníkov."

8. Kurz "Príprava a realizácia špecializovaných odborno - pozorovateľských programov" (skratka kurz)

Kurz pre odborných pracovníkov hvezdární a ďalších vyspelých pozorovateľov pre výkon špecializovaných odborno - pozorovateľských programov v oblasti Astronomickej fotografie, Slnečnej fyziky, Meteorickej astronómie a fotometrie, Zákrytov a zatmení
- kurz budú viesť experti z Astronomických ústavov SR a ČR a skúsení pozorovatelia v daných oblastiach. - 3 odborné sústredenia (3 dni 2 noci) – 3 x 15 osôb (pracovníci hvezdární, študenti, členovia astronomických a záujmových krúžkov, záujemcovia z radov verejnosti ai.)

9. Záverečný workshop účastníkov aktivít a pracovníkov hvezdární s názvom „Odborno pozorovateľské programy v cezhraničnej spolupráci a ich ďalší rozvoj“ (skratka záverečný workshop)

Vyhodnotenie a závery z celého projektu, nastavenie ďalšej udržateľnej spolupráce, prezentácie najlepších prác študentov, možnosti ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti odborných pozorovateľských programov hvezdární
– trvanie 2 dni (1 noc), cca 35 účastníkov z ČR a SR. Workshop sa koná v SR"

Menu
O projekte Aktivity Výstupy Zrealizované Galéria Tlačové správy Verejné zákazky

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM