Takmer všetky regióny, s výnimkou tých najpriemyselnejších, sa orientujú na využitie potenciálu cestovného ruchu. Ešte vo väčšej miere to platí pre oblasti prihraničné, kde je intenzita ekonomickej aktivity nižšia. Tieto regióny majú však svoje prírodné bohatstvo, históriu, kultúru. Aj v slovensko - českom prihraničnom regióne existuje celá paleta viac či menej koordinovaných aktivít s cieľom posilniť rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Cieľom je poskytnúť návštevníkom nielen nevyhnutný základný servis (kvalitné ubytovanie a stravovanie, udržované kultúrne pamiatky) ale tiež servis informačný a orientačný. V turisticky atraktívnych oblastiach sú obdobné služby úplne štandardné.

Hvezdárne sú špecifické subjekty cestovného ruchu, ktoré ponúkajú poznanie, kultúru a zážitkové pobyty širokej cieľovej skupine. V súčasnej dobe je ich pozícia v oblasti cestovného ruchu slabá. Snažia sa však pomocou niektorých aktivít svoju pozíciu postupne zlepšovať. Predkladateľ projektu dlhodobo sleduje návštevnosť a z dát vyplýva, že počet návštevníkov z tejto cieľovej skupiny v porovnaní s ostatnými návštevníkmi je minimálny. Skutočný potenciál je však podstatne väčší. Problémom sú nedostatočne dostupné a málo komplexné informácie pre potenciálnych návštevníkov, nedostatočne zvládnutá marketingová činnosť našich organizácií.

Podľa štatistických informácií percentuálne rastie podiel návštevníkov, ktorí sú užšie špecializovaní (napr. historické pamiatky, sakrálna architektúra, zábavný priemysel, technické a prírodovedne zaujímavé miesta apod.). Predkladaný projekt sa zameriava práve na posledne menovanú skupinu návštevníkov, či už pochádzajúcich z prihraničných regiónov alebo tento región navštevujúcich.

V súčasnej dobe neexistujú žiadne kooperujúce aktivity, ktoré by prezentovali prírodovedné a technické zaujímavosti a miesta v regiónoch Žilinského, Zlínskeho s malým presahom (v prípade významných lokalít) do ďalších prihraničných krajov. V súčasnosti takto komplexne spracované materiály pre marketing tematicky zameraného cestovného ruchu chýbajú, alebo sú informácie ponúkané roztrieštene, v neúplnej podobe.

Cieľovou skupinou sú individuálni návštevníci regiónov, rodiny, významnou skupinou sú i organizované skupiny.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO
TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM