Koordinačné stretnutie partnerov

Úlohou bude konzultovať a navrhnúť kľúč k zaradeniu jednotlivých turisticky zaujímavých lokalít pre terénny prieskum, výber získaných dát, kľúč ich použitia, konečnú podobu a obsah propagačných materiálov pre spoločný marketing ponuky v oblasti cestovného ruchu (tlačenej i elektronickej). Koordinácia všetkých spoločných aktivít a ich previazanosti. Aktivita bude realizovaná v priestoroch žiadateľa.

Príprava a realizácia webovej prezentácie

Jej napojenie na regionálne informačné servery, prezentácie v rámci našich súčasných stránok pod súčasným redakčným systémom. Tu budú umiestené výsledky projektu, informácie pre turistov, návštevníkov, materiály v elektronickej podobe.

Marketing v cestovnom ruchu

Školiaci kurz - Marketing v cestovnom ruchu. Jednodňové školenie v rozsahu do 10 vyučovacích hodín pre vedúcich a odborných pracovníkov hvezdární prípadne ďalších kultúrno-vzdelávacích inštitúcií v prihraničnej oblasti. Súčasťou budú informačné materiály účastníkom kurzu k ďalšiemu vzdelávaniu. Cieľom kurzu je poskytnúť základný prehľad o technikách a špecifikách marketingu v oblasti cestovného ruchu so špecializáciou na prihraničnú oblasť. Kurz bude realizovaný v priestoroch partnera v mesiaci máj.

Corporate design

Vizuálna identita a komunikácia je súčasťou existencie každej firmy. Tým, čo druhým ukazujeme, vyjadrujeme svoju individualitu, osobnosť, príslušnosť. Predstavujeme svoje myšlienky, informujeme, alebo oznamujeme svoje ciele a zámery. Vizuálna komunikácia robí viditeľným to, čo viditeľné nie je. Pomáha informovať, presvedčiť, alebo motivovať. Úroveň a štýl vizuálnej prezentácie má pre vznik dobrého imidžu subjektu kľúčový a prakticky rozhodujúci význam. Pre ľahšie dosiahnutie tohto cieľa musí mať subjekt k dispozícii systematicky spracované princípy vizuálnej komunikácie – tzv. manuál vizuálneho štýlu. Grafická identita napomôže v marketingovej komunikácii s ich návštevníkmi a zákazníkmi.

Smerové informačné tabule

V súčasnej dobe žiadateľ nemá žiadny informačný systém, naviazaný na informačný systém mesta, ktorý by potenciálnym návštevníkom umožňoval pohodlnú orientáciu a uľahčoval prístup na hvezdáreň. Areál hvezdárne sa nachádza v okrajovej časti mesta a pre nových návštevníkov je problém, pri snahe navštíviť hvezdáreň, zorientovať sa.

Zber informácií v teréne pre tematicky špecifické marketingové materiály

Nevyhnutná časť projektu s cieľom získať overené primárne informácie o zaujímavých lokalitách, vyhotovenie podrobnej fotografickej dokumentácie, získanie kontaktov na prevádzkovateľov. Tematicky bude zber informácií zameraný na tieto oblasti: astronomické zariadenia prístupné verejnosti, slnečné hodiny, prírodovedné expozície v múzeách, prírodovedne zaujímavé lokality - geologické či geografické zaujímavosti, zaujímavé panoramatické výhľady, pamätné stromy...

Príprava a realizácia tematicky špecifických marketingových materiálov a ich distribúcia

s ohľadom na určité špecifiká jednotlivých skupín návštevníkov realizujeme tieto druhy informačno-propagačných materiálov primárne zameraných na iné cieľové skupiny:

 • a. Astronomický sprievodca regiónom
  Charakter materiálu: brožúra (cca 16 strán) formátu turistickej mapy s priloženou mapou (mierka 1:300 000). Materiál bude obsahovať základné informácie o astronomických zariadeniach, hvezdárňach a zaujímavostiach (cca 90 bodov) zanesených i v priloženej mape. K hlavným miestam bude pripojený stručný popis a informácie o prístupnosti a ponuke, pre ďalšie body budú pripojené informácie podľa povahy bodov (napr. zmienka o zaujímavých slnečných hodinách na zámku, zaujímavý zemepisný bod apod.).
 • b. Astronomická ponuka
  Charakter materiálu: brožúrka formátu 1/3 A4 na výšku, plnofarebná, 16 strán Materiál bez mapovej prílohy určený predovšetkým tým, u ktorých možno očakávať hromadnú návštevu s individuálnou požiadavkou na vstup (školské skupiny, skupiny seniorov, uzavreté zájazdy apod.). Materiál bude obsahovať základné ponuky a kontakty na vybraných 20 zariadení v rámci zmienených krajov vrátane základnej orientačnej mapky regiónu.
 • c. Príďte k nám, budete vítaní
  Charakter materiálu: letáčik formátu A4 zložený na 1/3, farebný. Základné informácie o hlavných astronomických zariadeniach v daných regiónoch pre individuálnych návštevníkov. Čo institúcie ponúkajú, kontakty, émapky.
 • d. Cestovanie Slnečnou sústavou
  Charakter materiálu: súbor 15 informačných kartičiek formátu zhruba 10x 15 cm v obale, plnofarebné.
  Základné informácie o telesách slnečnej sústavy a možnosti ich pozorovania v našich astronomických zariadeniach.
 • e. Propagačné materiály
  Charakter materiálu: plagáty formáru A2 – 2000 ks, astronomické záložky do kníh – 2000 ks
  Základné informácie o telesách a objektoch vesmíru, možnosti ich pozorovania v našich astronomických zariadeniach, propagácia projektu a hvezdární.

Príprava a realizácia záverečnej konferencie

Cieľom konferencie bude zoznámiť zainteresované skupiny osôb a subjektov (hvezdárne, CK, školy, novinári apod.) s výsledkami a produktmi pripravenými v rámci projektu. V rámci konferencie budú prezentované výstupy projektu a ďalšie kroky k rozvoju cestovného ruchu a služieb s ním súvisiacich.
Konferencia sa bude konať v priestoroch partnera projektu.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO
TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM