Hlavný cieľ projektu:

Posilnenie cezhraničnej integrácie a dlhodobých foriem spolupráce na základe rozvoja cestovného ruchu nepoškodzujúceho životné prostredie prostredníctvom inovatívnych marketingových nástrojov, vyhľadaním a ponukou netradičných, turisticky zaujímavých miest a ďalšieho vzdelávania pracovníkov žiadateľa, partnera aj ďalších inštitúcií.

Špecifické ciele projektu

Získanie primárnych a overených informácií o turisticky zaujímavých miestach, oblastiach, lokalitách podľa tematického zamerania projektu (prírodné a technické vedy, príroda). Na základe získaných a spracovaných primárnych materiálov (údaje, fotografie, popisy apod.) vytvorenie marketingových materiálov pre podporu cezhraničnej ponuky pre cestovný ruch a turistiku v špecifickej oblasti prírodovedne zameraných inštitúcií a tematicky príbuzných organizácií.
Posilnenie vzájomných kontaktov a trvalú cezhraničnú spoluprácu organizácií – rôzne druhy marketingových materiálov podľa špecifických cieľových skupín. Vyškolenie managementu a pracovníkov hvezdární a obdobných inštitúcií v oblasti marketingu cestovného ruchu a služieb cestovného ruchu pre zlepšenie práce týchto inštitúcií v tejto oblasti.
Príprava astronomických vzdelávacích zariadení na ďalší rozvoj smerom k službám cestovnému ruchu, vrátane prípravy a diskusie konkrétnych projektov rozvoja. Podporiť začlenenie hvezdární do siete destinácií - atraktívnych subjektov - cestovného ruchu prostredníctvom inovatívnych marketingových nástrojov ponukou programov.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO
TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM