O projekte


Kód mikroprojektu:   SK/FMP/06/015
Žiadateľ projektu:   Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto
Partner projektu:   Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.,
Vsetínská 78
757 01 Valašské Meziříčí
Termín realizácie:   júl 2012 – jún 2013


Súčasný stav čerpania prírodných zdrojov, ktoré sú prevažne fosílneho charakteru, ich intenzívne využívanie, povedie v blízkej budúcnosti k tomu, že sa budú musieť čoraz intenzívnejšie využívať alternatívne zdroje energie. Problémom je aj nedostatočné spoločenské povedomie o možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie a tým aj o ochrane životného prostredia. Preto je potrebné využívať všetky formy vzdelávania a publicity na jeho rozvoj.
Reforma súčasného primárneho vzdelávania a školstva a zmeny v náročnosti na kvalitu vzdelania detí a mládeže za posledných 10-15 rokov vedú k všeobecnému poklesu záujmu o vzdelávanie a odklon z oblasti prírodných a technických vied do oblasti humanitných vied. Z hľadiska dlhodobého ekonomického rozvoja prihraničných regiónov to predstavuje isté riziko. To isté platí aj pre vzdelávanie v oblasti enviromentálnej výchovy a alternatívnych zdrojov energie, ktoré bolo v minulosti zahrnuté do viacerých prírodovedných predmetov (napr. prírodoveda, fyzika, chémia...) na základných a stredných školách. V súčasnosti sú tieto predmety vo veľkej miere okresané aj o túto oblasť. Žiadateľ a partner preto chcú využiť svoj odborný potenciál z oblasti slnečnej fyziky na rozvoj vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ako priameho pôsobenia Slnka na zemský povrch.

Realizačný tím

Manažér projektu: RNDr. Ján Mäsiar
Finančný manažér projektu: Anna Ševčíková
Manažér odborných aktivít : Mgr. Kristína Vlčková
Technický pracovník-správca webu: Ing. Peter Delinčák, EUR ING
Manažér odborných aktivít v ČR: Ing. Libor Lenža

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Rozvoj špecificky zameranej spolupráce s partnerskou organizáciou v oblasti odbornej, edukačnej a doplnkového vzdelávania za účelom zvýšenia povedomia v oblasti ekológie a využívania alternatívnych zdrojov energie.

Špecifické ciele mikroprojektu:

Prehĺbiť spoluprácu s prihraničným partnerom v oblasti vzdelávania v enviromentalistike, alternatívnych zdrojov energie, nadviazať spoluprácu s ďalšími vzdelávacími inštitúciami v regióne. Prehĺbiť spoluprácu s prihraničným partnerom v oblasti odborných pozorovaní Slnka.
Vytvoriť metodicky efektívny súbor edukačných pomôcok a programov (výstava, metodické materiály, multimediálny program, praktické ukážky a pozorovania) použiteľné aj pre vzdialenejšie školy v prihraničnom regióne.
Vyškolenie odborných pracovníkov hvezdární a obdobných inštitúcií, študentov a dobrovoľných spolupracovníkov pre zlepšenie činností týchto inštitúcií v špecializovaných vzdelávacích oblastiach.
Zvýšiť záujem verejnosti, najmä žiakov a študentov, o problematiku vzťahov Slnko-Zem a ich vplyvu na životné prostredie, o problematiku globálnej zmeny klímy ako dôsledku prirodzených astronomických procesov a činnosti človeka.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM