Aktivity


1. Koordinačné stretnutie partnerov

Koordinácia všetkých spoločných aktivít a ich previazanosti. Aktivita bude realizovaná v priestoroch partnera. Výstupom bude zápis, spresnený časový a priestorový harmonogram spoločných aktivít a prác, prehľad termínov a zodpovednosti za realizáciu jednotlivých častí komplementárnych projektov.

2. Webová prezentácia projektu

Mediálna prezentácia projektu, poskytovanie informácií cieľovým skupinám. Stránky budú slúžiť pre komunikáciu so školami, pedagógmi, žiakmi a študentmi. Webové stránky budú obsahovať základné informácie o projekte, partneroch a budú slúžiť ako nástroj publicity.

3. "Pozorujeme Slnko"

Workshop pracovníkov prihraničných hvezdární s týmto zameraním: rozvoj spolupráce v oblasti pozorovaní Slnka, stimulácia pozorovacích programov a ich využitie pre vzdelávanie a popularizáciu, vzájomná výmena skúseností. Definovanie priorít a možností ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce a udržateľnosti výsledkov projektu.

Termín realizácie: 1.9.2012 - 1.12.2012.

4. „Festival slnka“

Aktivita určená širokej verejnosti a taktiež žiakom, študentom, pedagógom. Dve celodenné aktivity, jedna v SR a jedna v ČR.
Akýsi veľtrh Slnka bude pozostávať z jednotlivých „stánkov“, v ktorých pracovníci oboch hvezdárni budú prezentovať Slnko a jeho význam pri zachovaní života a význam ako zdroja energie.

Jednotlivé stánky:
Súčasťou aktivity sú návštevy astronomických pozorovateľní, pozorovanie prejavov slnečnej aktivity, ďalšie špecializované činnosti. Pre potreby aktivity a aj pre potreby aktivity "Slnko svieti pre všetkých" zabezpečíme prostredníctvom projektu tzv. "Slnečné laboratórium" - súbor prenosných didaktických pomôcok na prezentáciu fyziky a činnosti Slnka a na využívania slnečnej energie, pozorovanie Slnka, zisťovanie hodnôt ultrafialového žiarenia, sledovania počasia ako priameho dôsledku slnečnej energie.

Termín realizácie: 1.9.2012 - 31.5.2013.

5. „Slnko v našich službách“

"Workshop určený pre pracovníkov hvezdární, pedagogickým pracovníkom, študentom, zameraný na Slnko ako hviezdu, jeho zloženie, fyziku, vzťahy Slnko - Zem, kozmické počasie, využívanie slnečnej energie, alternatívne zdroje energie. V rámci workshopu sa uskutoční exkurzia na miesta s praktickým využitím slnečnej energie či jej produktov (biomasa, energia okolia apod.)

Termín realizácie: 1.1.2013 - 30.4.2013.

6. „Slnko svieti pre všetkých“

Súbor aktivít na materských, základných a stredných školách na Slovensku a v Českej republike, využívajúcich výstupy projektu.
Program bude pozostávať z týchto aktivít:

Termín realizácie: 1.9.2012 - 30.6.2013.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM